Årets Lönerevision – Tidnings­avtalet (grafiska medarbetare) för tiden 1 maj 2018 – 30 april 2019

Det är hög tid att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i kollektivavtalet. Det fullständiga avtalet finner du som är inloggad på arbetsgivarguiden.se.  Löneavtalet finns på sidan 70 i avtalstrycket som du kan ladda ner på arbetsgivarguiden.

 

Lönerevision per den 1 maj 2018

1.     Allmän pott för individuell fördelning

En allmän pott bildas om 2,0 procent räknat på de grafiska medarbetarnas lönesumma den 30 april 2018. Vid fördelningen ur potten är varje medarbetare garanterad 330 kr (s.k. individgaranti). Krontalsbeloppet proportioneras i förhållande till sysselsättningsgraden.

2.     Lägsta löner

Efter lönerevisionen per den 1 maj 2018 skall lönen uppgå till följande.

  • Lägst 17.045 kr om medarbetaren senast den 30 april 2018 har fyllt 18 år. Om medarbetaren fyller 18 år under perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019 skall lönebeloppet gälla från den 1:a i månaden under vilken medarbetaren fyller år.
  • Vid ett års branschvana skall lönen lägst uppgå till 19.768 kr.
  • Vid två års branschvana, alternativt adekvat yrkesutbildning (avser minst 40 veckors utbildning), skall lönen lägst uppgå till 21.952 kr.

För att uppnå tillämpligt lönebelopp används medarbetarens bidrag till den allmänna potten för individuella lönehöjningar enligt punkt 1 ovan. Om summan härav inte räcker för att uppnå lönebeloppet skall resterande del tillskjutas utom det tillgängliga utrymmet för lönehöjningar.

3.     Förhandlingsordningen

Den grafiska personalklubben skall till företaget senast den 1 juni 2018 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter. De lokala förhandlingarna skall vara avslutade senast den 30 juni 2018 och eventuell central förhandling begäras senast den 15 augusti 2018.

De lokala parterna kan träffa överenskommelse om avvikelse från ovan; dock skall eventuell central förhandling begäras senast den 15 augusti 2018.

 

Övrigt

Extra avsättning till pension kopplad till ”Bilaga 7 – Varaktig nedsättning av arbetstid”

Det görs ingen ytterligare pensionsavsättning per 1 maj 2018.

Som tidigare informerats kommer extra avsättning att göras den 1 maj 2019 med 0,3 %. Tillsammans med den avsättning om 0,2 % som gjordes per 1 maj 2017 blir den totala extra pensionsavsättningen 0,5 % under avtalsperioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Detta har avräknats från löneutrymmet respektive avsättningsår. Någon ytterligare avräkning för detta skall sålunda inte göras.

Övrigt

Beträffande regler för lönesättning, omfattning och övriga tillämpningsregler hänvisar vi till kollektivavtalet. Se sid 9-11 och sid 63-76 i avtalstrycket.

Har Du frågor i övrigt som rör Tidningsavtalet är Du välkommen att kontakta Dina kontaktpersoner.

Med vänlig hälsning

Medieföretagen