Skärgårdstrafik – nytt avtal träffat för 1 okt 2017 till 30 sep

Almega Tjänsteföretagen och Seko träffade den 8 november överenskommelse om nytt kollektivavtal för tiden den 1 oktober 2017 t o m den 30 september 2020.

Avtalet är inte uppsägningsbart i förtid och innebär i korthet följande:

LÖNER
• Tarifflöner och lönetillägg höjs fr o m den 1 oktober resp år med 2,07 % vilket innebär en sammanlagd nivåhöjning om 6,21 %

PENSIONER
• Avsättning till Avtalspension SAF/LO höjs med 0,3 % fr o m den 1 oktober 2018 och med 0,2 % fr o m den 1 oktober 2019.

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Övergång sker fr o m den 1 april 2018 från 25 semesterdagar per semesterår som utläggs med 5 dagar per vecka till 35 dagar per semesterår som utläggs med 7 dagar per vecka. Samtidigt sänks semesterlönetillägget från 0,8 % per semesterdag till 0,5 % per semesterdag och semesterersättningen i motsvarande grad.
Företag kan besluta att inte övergå till det nya systemet för utläggning av semester.

  • Reglerna för vikariat ändras så att anställning kan ske på annan – lägre – sysselsättningsgrad än den arbetstagare som vikarien ersätter.
  • Lönen för korttidsanställningar sänks genom att divisorn för beräkning av timlön ändras från 143 till 145.
  • För arbetstagare vars anställning kan upphöra p g a att certifikat eller läkarintyg för Sjöfolk inte kan förnyas ska avsättning av lönen ske med 0,1 % fr o m den 1 oktober 2018. Regeln omfattar ca 50 % av arbetstagarna på avtalsområdet.

Sammantaget innebär avtalet en nivåhöjning under avtalsperioden som inte överstiger 6,5%.

Hela överenskommelsen hittar du här.

Frågor kan ställas till Förhandlingschef Patrik Eidfelt tfn : 08-762 69 37 eller Förhandlare Tomas Bengtson tfn : 08-762 70 46.