Nytt avtal med Unionen och Akademiker­förbunden för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2020

Den 14 juni 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2017 – 31 december 2020.

Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor

Avtalet innehåller bl.a. följande:

 • Avtalsperiod 48 månader. Avtalsvärde för de första tre åren är totalt 6,5%, varav 0,4 % utgörs av avsättning till flexpension. Det fjärde årets värde fastställs i april 2020. De två sista avtalsåren är uppsägningsbara.
 • Lönerevision sker enligt följande: 1 januari 2017: 2,0 %, 1 januari 2018: 1,8% och 1 januari 2019: 2,3%. För 1 januari 2020 fastställs utrymmet i april 2020.
 • Lägstlönerna höjs som utgående lön
 • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 januari 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år. Den 1 januari 2020 sker ytterligare avsättning till Flexpension med 0,3%.
   

1.LÖNER – UNIONEN (se överenskommelsen bilaga 1-3)
 

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter, Centralt löneavtal eller lokalt löneavtal.

Löneavtalen gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen om avtalet är inkopplat för dem. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Centralt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 1)

Lönerevision per den 1 januari 2017, den 1 januari 2018 och den 1 januari 2019 och den 1 januari 2020

Ett allmänt utrymme beräknas om 2,0 %, 1,8 % respektive 2,3 % av summan av fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 31 december 2016, den 31 december 2017 respektive den 31 december 2018. Ett allmänt utrymme för den 1 januari 2020 fastställs i april 2020. Vi kommer att återkomma med information om detta.

Det finns ingen individgaranti.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna. (Se vidare i överenskommelsens Bilaga 1 sid 5).

Vi har tidigare tillsammans med Unionen tagit fram stödmaterial för löneprocessen, (inloggning krävs).

Lägsta löner

Fr o m den 1 januari 2017

Lägsta lön för 20-åringar är 17.170 kr/mån Lägsta lön för 24-åringar är 19.895 kr/mån

Fr o m den 1 januari 2018

Lägsta lön för 20-åringar är 17.479 kr/mån Lägsta lön för 24-åringar är 20.253 kr/mån

Fr o m den 1 januari 2019

Lägsta lön för 20-åringar är 17.881 kr/mån Lägsta lön för 24-åringar är 20.719 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2017, den 1 januari 2018 respektive den 1 januari 2019 under förutsättning att den anställde senast den 31 december 2016, den 31 december 2017 respektive 31 december 2018 fyllt 20 respektive 24 år.

Vi återkommer i april 2020 med information om lägsta löner för år 2020.
 

2.Förhandlingsordning Unionen för revisionen 2017 (se överenskommelsens bilaga 2)
 

Tjänstemännen ska till företaget senast den 25 augusti 2017 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter. Företaget ska senast den 15 september 2017 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska de meddela företaget senast den 29 september 2017. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 13 oktober 2017 och eventuell central förhandling begäras senast den 27 oktober 2017.

Saknas lokal facklig representation ska företaget informera de anställda om sitt förslag på nya löner senast den 15 september 2017. Unionen har rätt att begära förhandling senast den 29 september 2017.
 

3.Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 3)
 

Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning för revisionen 2017, lokalt löneavtal

Arbetsgivaren ska senast den 25 augusti 2017 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar enligt det centrala löneavtalet inledas senast den 15 september 2017.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

4.LÖNER – AKADEMIKERFÖRBUNDEN

Löneavtalet med akademikerna gäller tillsvidare sedan 2016. Löneökningarna gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Akademikerförbund på företag där Akademikeravtalet är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga akademiker förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.
 

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

5.Ändringar i allmänna villkor (se överenskommelsens bilaga 4)
 

Från och med den 1 januari 2017:

 1. 9.3.6 För tidsbegränsad anställning som inte varar längre än tre månader och infaller i sin helhet under perioden maj-september läggs inte semesterledighet ut utan överenskommelse. Semesterersättning ska dock utbetalas.
   
 2. 11.5.1 Ansökan om föräldraledighet under sommaren bör göras i samband med ansökan om huvudsemestern normalt senast den 1 mars.

   

 3. 11.5.2 Enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänsteman kan träffas angående antal perioder förenade med föräldralön.

   

 4. 11.5.3 Enskild överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänsteman kan träffas angående utbetalningsperiod för föräldralönen.

   

 5. 13.3.5 Förtydligande av att anställning upphör vid utgången av den månad tjänstemannen fyller 67 år om inte parterna enas om annat.

   

 6. Bilaga om riktlinjer för timlön vid kortare anställningar biläggs avtalet.

   

  From 1 november 2017:

  Det blir helt nya anställningsformer och avbrytanderegler för dessa, nya beredskapsregler och ny förhandlingsordning vid tvister. Se överenskommelse om flexpension av den 22 februari för information om dessa ändringar.

6.AVSÄTTNING TILL FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG

I enlighet med och efter de principer som fastslagits i överenskommelsen av den 22 februari 2017 avsätts 0,2 % till Flexpension i Tjänsteföretag från och med den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % från och med den 1 januari 2018. År 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts 2017 och 2018. Avsättningen om 0,4 % sker fortsatt tills 2020 då nästa ökning sker. Lönerna för den 1 januari 2020 är inte förhandlade än däremot vet vi redan nu att ytterligare avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag kommer att ske med 0,3 % den 1 januari 2020. Då blir avsättningen sammanlagt 0,7 %. Läs mer om flexpension här.
 

7.AVTALSTRYCK
 

Kollektivavtalet kommer inte att tryckas i fysisk form. Avtalet kommer inom kort att distribueras elektroniskt i form av ett arbetsgivarnytt. Då Allmänna villkorsavtalet får större förändringar som träder i kraft den 1 november 2017 kommer ett uppdaterat avtal att distribueras i elektronisk form i oktober 2017.