LO-avtalet – Avtalsförändringar 1 januari 2017

Enligt det kollektivavtal som Bemanningsföretagen tecknade med LO-förbunden våren 2016 börjar två nya regler börja gälla 1 januari 2017; 1.Bonus med beräkningsperiod om maximalt 12 månader blir en del av GFL. 2.Tillgänglighetstid som uppstått samma dag som utbokning sker för samma dag ersätts med garanti.

GFL och 12 mån bonus hos kund
Berörda delar i kollektivavtalets § 4 Mom 2;

Huvudregel; Lön vid utbokad tid
Timlön/månadslön utges med motsvarande det genomsnittliga förtjänstläget (T+P) för jämförbara grupper hos kund. Med P avses prestationslön, ackord, premielön, bonus samt provision. Garanti enligt § 5 mom 2 får inte underskridas.

För fastställande av rörliga lönedelar (P) som beräknas i efterhand och med en beräkningsperiod maximalt upp till och med 12 månader ska, om de lokala parterna inte är överens om annat, grundas på senast föregående kända mätperiod.

Om detta skulle ge ett missvisande resultat kan de lokala parterna komma överens om annan mätperiod.

Kommentar till kollektivavtalsförändringen i § 4 Mom 2
Idag gäller att bonus m fl i kollektivavtalet uppräknade rörliga lönedelar hos kundföretaget blir en del av GFL endast om de har en beräkningsperiod maximalt upp till och med 3 månader. Från och med 2017 ändras regeln så att bonus som betalas till kundföretagens jämförbara grupp av anställda och som har en beräkningsperiod upp till och med 12 månader blir en del av GFL. Fler rörliga lönedelar hos kundföretaget kommer därmed bli en del av GFL.

Utan förändring gäller även fortsatt att ersättningen grundas på senast föregående kända mätperiod. Vid revidering av GFL gäller senast föregående kända mätperiod för varje bonus var för sig om kundföretaget t ex skulle ha en bonus som beräknas på 1 månad och en annan som beräknas per halvår. Bemanningsföretagen och LO-förbunden är överens om att vinstandelssystem inte blir en del av GFL vilket också framgår av Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 74.

Regelverket tillämpas på samma sätt både när bonus och därmed GFL höjs eller sänks beroende på bonusutfall hos kundföretaget.

Exempel
Bemanningsföretaget reviderar GFL med kunden kvartalsvis. GFL (T) är vid årsskiftet 26 000 kr per månad (26 000/174=149,43 kr/timme). Bonus som beräknas på upp till 12 månaders beräkningsperiod ska ingå. Senast kända mätperiod är bonus för år 2015 då kundföretaget fastställer bonus för år 2016 i mars 2017. Bonus för år 2015 var för jämförbar grupp 15 000 kr. 15 000/12= 1 250 kr per månad och därmed blir ny GFL från och med 1 januari 2017 27 250 kr per månad (27 250/174=156,61 kr/timme). Vid nästa kvartalsrevidering kommer GFL avseende rörliga lönedelar för 12 månaders bonus att beräknas utifrån utfall mätperioden 2016.

Garanti för tillgänglighet vid utbokning som sker för uppdrag samma dag
Kollektivavtalets § 5 Mom 3;

Tilläggsregel; Garanti för dag då utbokning sker för samma dag
För dag då utbokning sker för samma dag utges ersättning motsvarande garanti enligt § 5 Mom 2 från tillgänglighetstidens början fram till tidpunkt då besked om utbokning meddelas utan beaktande av kalendermånadens faktiska arbetstid. Endast fulla halvtimmar ersätts.

Anmärkning:
Regeln tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Kommentar till den nya kollektivavtalsregeln i § 5 Mom 3
För dag då utbokning sker för samma dag utges ersättning motsvarande aktuell garantinivå (104,50 kr respektive 110,50 kr) från tillgänglighetstidens början fram till tidpunkt då besked om utbokning meddelas. Endast fulla halvtimmar ersätts vilket innebär att garanti enligt tilläggsregeln inte utbetalas om arbetsgivaren ringer den anställde om utbokning för samma dag t ex 20 min efter tillgänglighetstidens början.

Reglerna om tillgänglighet finns i kollektivavtalets § 3 Mom 5. Eftersom viss tillgänglighet kan komma ersättas med garanti finns skäl att se över hur företaget arbetar med tillgänglighet. Har alla konsulter tillgänglighet samma tider fast uppdragen kommer vid olika tider? Meddelar företaget konsulter att de inte behöver vara tillgängliga när man vet att utbokning på uppdrag inte kommer att inkomma ske en viss dag? De flesta företagen kommer att behöva utveckla sitt systemstöd för att kunna fastställa klockslag då utbokning sker eftersom garanti för utbokning för samma dag endast betalas till tidpunkt då arbetsgivaren meddelar tidpunkt för utbokning. 

Garanti enligt huvudregeln i § 5 Mom 2 har inte förändrats. Observera att garanti enligt huvudregeln för ersättningen upp till kalendermånadens faktiska arbetstid och garanti enligt tilläggsregeln beräknas var för sig. Även om garanti enligt huvudregeln inte skulle vara aktuell en viss månad då anställd arbetat mer än kalendermånadens faktiska arbetstid kan garanti som ska ersättas enligt tilläggsregeln uppkomma. Om garanti enligt huvudregeln ska utbetalas beräknas på kalendermånadsbasis medan garanti enligt tilläggsregel beräknas för de timmar som anställd haft tillgänglighetstid fram tills besked om utbokning meddelas. Garanti enligt tilläggsregeln är aldrig aktuell om utbokning meddelas för nästa dag eller annan dag.

Exempel 1
April år 2016, månadens faktiska arbetstid = 168 (svarta kalenderdagar måndag till fredag*8) Anställd som varit utbokad 160 h. Ersätts med resterande 8 h garanti. Arbetstagaren har varit tillgänglig 4 h under en dag då utbokning skedde för arbete samma dag. Följden blir att ytterligare 4 h garanti d v s sammanlagt 12 h garanti betalas ut.

Exempel 2
September år 2016, månadens faktiska arbetstid = 176 (svarta kalenderdagar måndag till fredag*8) Anställd som varit utbokad 178 h. Ej berättigad till garanti. Arbetstagaren har varit tillgänglig 16 h under tre dagar då utbokning skedde för arbete samma dag. Följden blir att 16 h garanti betalas ut utöver de 178 h.

Exempel 3
November år 2016, månadens faktiska arbetstid = 176 (svarta kalenderdagar måndag till fredag*8) Anställd som varit utbokad 8 h. Ersätts med 168 h garanti. Arbetstagaren har varit tillgänglig 2 h under den dag då utbokning skedde för arbete samma dag. Följden blir att ytterligare 2 h garanti d v s sammanlagt 170 h garanti betalas ut.   

Vid frågor är du välkommen att kontakta Bemanningsföretagens kontaktpersoner