Hoppa till innehåll

Nu rapporterar flera branscher att bristen på personal stiger, vilket hör samman med ökade svårigheter för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden. Det skapar flaskhalsar som håller tillbaka en starkare produktionstillväxt i tjänstesektorn.

Almegas tjänsteindikator tyder på att tillväxten inom den privata tjänstesektorn utvecklas sidledes under årets andra kvartal. Tjänsteindikatorn pekar på en marginellt svagare produktionstillväxt under andra kvartalet, men tillväxttakten kan ändå väntas ligga kvar kring 3 procent, vilket var takten under första kvartalet. Efterfrågan på tjänster riktade till både hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera tungt vägande branscher, vilket motverkar en fortsatt upptrappning av produktionstillväxten inom den privata tjänstesektorn.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att ökningstakten för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer att ligga på ungefär samma takt som under första kvartalet. Efterfrågan på arbetskraft ökar, men mycket talar för att ökade problem för flera tungt vägande tjänstebranscher att hitta den kompetens företagen söker håller tillbaka ökningen för antalet sysselsatta i tjänstesektorn totalt.

Till den ökade bristen på den kompetens företagen söker bidrar det faktum att alltfler inrikes födda har lämnat arbetskraften i samband med de senaste årens ökade pensionsavgångar. Dessutom minskade sysselsättningen kraftigt bland inrikes födda i samband med finanskrisen 2008-2009. Från 2012 och framåt har utrikes födda bidragit alltmer till den ökade sysselsättningen i Sverige medan inrikes födda bidragit allt mindre. Det ökade bidraget från utrikes födda räcker emellertid inte till för den ökade efterfrågan på främst högkvalificerad arbetskraft inom tjänstesektorn.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för producentpriserna inom den privata tjänstesektorn väntas öka under andra kvartalet i år. En bidragande orsak till detta är ett förbättrat efterfrågeläge, främst inom detaljhandeln. För övriga tjänstepriser tyder Almegas prisindikator på en fortsatt svag prisutveckling. Det hör sannolikt samman med en fortsatt hård internationell konkurrens, med begränsade möjligheter att höja producentpriserna.