Hoppa till innehåll

Tjänstesektorn driver integrationsförbättringar

    Kapitel

Ny data visar att en växande tjänstesektorn har varit avgörande för sysselsättningen för personer födda i Asien och Afrika. Regeringens skattehöjningar riskerar att kraftigt hämma dessa integrationsförbättringar, skriver Ulf Lindberg och Li Jansson i en debattartikel på SVT Opinion.

En ny rapport från Almega visar att utlandsföddas arbetsmarknadsetablering är komplex. Å ena sidan har sysselsättningsgraden bland utlandsfödda i arbetsför ålder faktiskt ökat sedan finanskrisen. Å andra sidan kvarstår ett sysselsättningsgap till inrikes födda på knappt 20 procentenheter. 

Samtidigt är sysselsättningen bland sydeuropeiskt födda högre än bland inrikes födda, vilket visar att utländsk bakgrund inte behöver vara ett hinder. Dock möter personer födda i Asien och Afrika svårigheter på arbetsmarknaden, vilket beror på att allt fler nyanlända är kortutbildade. Sysselsättningen är lägst bland kortutbildade födda i Afrika, bara 25,7 procent.

Integrationsbristerna får dock inte skymma framgångar som skett parallellt. En ny analys av förvärvsarbetande födda i Asien och Afrika visar att 64 procent arbetar i tjänster som Almega organiserar och 87 procent i tjänster, hotell- och restaurang samt handel. Tjänstesektorn som Almega organiserar är ensamt sju gånger viktigare för Asien- och Afrikaföddas sysselsättning än tillverkningsindustrin.

Den här statistiken bekräftar forskning som visar att bemanningsföretag är en språngbräda in på arbetsmarknaden samt att snabbväxande IT-företag oftare anställer utlandsfödda. IFAU har visat att konkurrensutsättning av en rad branscher har gynnat utlandsföddas sysselsättning.

Den breda rekryteringen är rationell. Det är bara personer födda i Afrika vars arbetstid har ökat sedan 2011. Dessutom är anställdas korttidsfrånvaro bara 10,4 procent bland personer födda i Afrika, jämfört med 17,6 procent bland inrikes födda. Det är bara bland Afrika-födda förvärvsarbetande som den redan låga korttidsfrånvaron minskat de senaste åren.

Därutöver tillvaratas komptensen bättre. Andelen bland förvärvsarbetande från Asien och Afrika som har jobb med högskoleutbildning har ökat från 21 till 24 procent sedan 2001. Dessutom har antalet chefer och VD:ar födda i Asien och Afrika ökat med 250 procent samma period. Ökningen är visserligen från låga nivåer, men går igen även sett till andel av de förvärvsarbetande.

En bra integration och växande tjänsteföretag går hand i hand. I personalintensiva tjänsteföretag utgör arbetskraftskostnaderna ofta över 70 procent av kostnaderna. Det innebär att regeringens förslag om höjda inkomstskatter, arbetsgivaravgifter för unga och halverat rut-avdrag riskerar att försämra integrationen. Även oro över vinstförbud i välfärdssektorn hotar tusentals utlandsföddas arbetstillfällen.

Regeringens höga svansföring i frågan om social förbättring riskerar därmed inte vara annat än just tomma ord. För att på allvar skapa ett socialt hållbart Sverige krävs reformer som stärker – inte stjälper – tjänsteföretagen.

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Almega
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

 

Hela artikeln på SVT Opinion.