Hoppa till innehåll

Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Nya regler införs på arbetstids- och arbetsmiljöområdet som i princip innebär att direkt straffsanktionering på ett antal områden ska ersättas av sanktionsavgifter. Bakgrunden är ett riksdagsbeslut om effektivare påföljder för den arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen (AML) och arbetstidslagen (ATL). De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juli 2014, innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot en viss regel och riktas mot juridisk person, istället för direkt straffsanktion där kraven riktas mot fysisk person där frågan utreds av polis, åklagare och domstol och kan leda till bötesstraff. Strikt ansvar ska istället gälla vid en överträdelse. Det betyder att en sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Maximal sanktionsavgift för överträdelser av arbetsmiljölagen (AML) är 1 000 000 kronor. Sanktionsavgiften vid brott mot arbetstidslagen (ATL) tas ut med en procent av gällande basbelopp för varje timme otillåten arbetstid. Observera att direkt straffsanktionering (personligt åtal i domstol) inte är helt borttaget. Till exempel kan du fortfarande dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter till myndigheten, om du tar bort en skyddsanordning eller om du bryter mot din skyldighet att omgående anmäla allvarliga olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket. Direkt straffsanktion finns även kvar för vissa bestämmelser om minderåriga.

Bakgrund och undantag enligt kollektivavtal

Riksdagen antog i juni 2013 regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbets­miljö- och arbetstidsreglerna. Lagändringen innebär att det blir enklare för Arbetsmiljöverket att ingripa mot arbetsgivare som bryter mot regler i AML och ATL.

De företag som omfattas av kollektivavtal som ersatt arbetstidslagens regler avseende de aktuella paragraferna eller arbetstidslagen i sin helhet kommer inte att beröras av de nya sanktionsavgifterna när det gäller arbetstidsdelen. I sådant fall medför en överträdelse i stället att arbetsgivaren riskerar att få betala skadestånd till aktuellt fackförbud för kollektivavtalsbrott. Beträffande den arbetstidslagstiftning som gäller för civilflyget och internationell järnvägstrafik sker i princip motsvarande ändringar som i ATL.

Beslutet att införa sanktionsavgifter föregicks av en remissrunda och ett antal möten med arbetsmarknadens parter. Svenskt Näringsliv var en av de remissinstanser som varit mycket kritiska till beslutet. Systemet med sanktionsavgifter lägger ett strikt ansvar på arbetsgivaren. Detta innebär att det vid en överträdelse inte tas någon hänsyn till om arbetsgivaren varit oaktsam eller inte. Svenskt Näringsliv har också påpekat att sanktionssystemet för arbetsmiljödelen är utformat på ett sätt som kan slå oproportionerligt hårt mot personalintensiva tjänsteföretag i branscher med låga marginaler, exempelvis servicentreprenad- eller transportföretag. Detta eftersom sanktionsavgiften beräknas efter antalet sysselsatta i företaget, vilket gör att företagen riskerar att drabbas av höga avgifter.

Vi rekommenderar därför arbetsgivare att gå igenom verksamheten för att säkerställa att verksamheten i alla avseenden drivs enligt gällande arbetsmiljöregler och arbetstidsregler, och att ansvaret är placerat på rätt plats i organisationen.

Arbetstidsområdet

Beslutet om ändringar i ATL innebär att sanktionsavgift kan tas ut om en arbetsgivare genomsnittsberäknar arbetstid i strid mot 5 §, tar ut jourtid i strid mot 6 §, tar ut övertid i strid mot 7, 8, 8 a eller 9 §§, tar ut mertid i strid mot 10 eller 10 a §§, bryter mot dygnsviloregeln i 13 § eller bryter mot veckoviloregeln i 14 §.

Sanktionsavgiften ska beräknas på samma sätt som den tidigare övertidsavgiften. Det innebär att sanktionsavgiften utgörs av en procent av det prisbasbelopp, som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen skedde, för varje otillåten arbetstimme eller jourtid och för varje arbetstagare (444 kr per timme 2014). Avgiften tillfaller staten.

Arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är bindande regler som beskriver de krav som ställs på arbetsmiljön. Föreskrifterna kompletterar arbetsmiljölagen, som innehåller mer grundläggande bestämmelser om hur man ska undvika olycksfall, sjukdomar och ohälsa på en arbetsplats. Det är enligt arbetsmiljölagen  arbetsgivaren som är ansvarig för att alla på arbetsplatsen följer föreskrifterna. Arbetsmiljöverket kan rikta krav mot den arbetsgivare som bryter mot reglerna. Det nya systemet innebär att Arbetsmiljöverket kan utfärda en sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan hanteras av polis, åklagare och domstol.

Strikt ansvar

Systemet med sanktionsavgifter lägger ett strikt ansvar på arbetsgivaren vilket innebär att det vid en överträdelse inte tas någon hänsyn till om arbetsgivaren varit oaktsam eller inte. Det sker ingen egentlig prövning av skuldfrågan, utan det räcker i princip med ett konstaterande från Arbetsmiljöverket att den aktuella regeln överträtts.

Arbetsmiljöverket kontrollerar hur arbetsgivare följer gällande arbetsmiljöregler vid inspektioner. Om det vid en inspektion framkommer att överträdelse skett avseende någon regel som är belagd med sanktionsavgift, så rapporterar inspektören detta vidare inom Arbetsmiljöverket, som utreder ärendet internt. Om Arbetsmiljöverket finner att arbetsgivaren ska betala en sanktionsavgift sänder Arbetsmiljöverket ett s k avgiftsföreläggande till arbetsgivaren. Det framgår tydligt av respektive föreskrift hur sanktionsavgiften  ska beräknas beroende på företagets storlek och även de beloppsnivåer som gäller.

Sanktionsavgiften beräknas efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Då räknas både anställda och inhyrda som är sysselsatta under samma organisationsnummer, oavsett om de arbetar heltid eller deltid – inte bara de som arbetar på den inspekterade arbetsplatsen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Förfarandet vid utfärdande av sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket prövar enligt 8 kap 6 a § AML frågor om påförande av avgift genom avgiftsföreläggande. Det innebär att den fysiska eller juridiska person som drev den verksamhet där överträdelsen skedde,  ska föreläggas att godkänna avgiften omedelbart eller inom viss tid. När föreläggandet har godkänts gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande om att avgift ska tas ut. Om avgiftsföreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka hos förvaltningsrätt inom den domkrets där avgiftsföreläggandet har utfärdats, om att sanktionsavgift ska tas ut.

Den som framför invändning mot att sanktionsavgift ska tas ut eller inte besvarar ett avgiftsföreläggande kan således inte bli skyldig att betala sanktionsavgift utan att frågan prövats av domstol. Det finns inga regler om preskriptionstid i AML, utan avgift får påföras inom 5 år från delgivning av ansökan om att överträdelse skett.

Almega hjälper till med handläggningen av ärenden i förvaltningsdomstolen.

Några få undantag från sanktionsavgifter

Det är totalt ett 40-tal bestämmelser som är förenade med sanktionsavgift. Inför att det nya systemet ska träda i kraft har Arbetsmiljöverket sett över majoriteten av föreskrifterna. Arbetet fortsätter med att se över övriga bestämmelser.

När den nya lagen träder i kraft, tas i princip alla straff bort från Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Se vidare på deras hemsida www.av.se  vilka föreskrifter och paragrafer som omfattas.  Några få undantag finns, exempelvis om någon bryter mot föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och beträffande anmälningsskyldigheten om olycksfall och allvarliga tillbud eller om man uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbud från Arbetsmiljöverket.

Jämkning

Sanktionsavgiften kan sättas ned helt eller delvis. En ringa eller ursäktlig överträdelse kan föranleda att sanktionsavgiften sätts ned helt eller delvis. En överträdelse kan anses som ringa när den vid en samlad bedömning framstår som obetydlig med hänsyn till det intresse som är avsett att skyddas genom föreskriften. Ett exempel på när en överträdelse kan vara ursäktlig är om den beror på en omständighet utanför arbetsgivarens kontroll.

Ny s k konfliktlösningsregel

En ny s k konfliktlösningsregel har införts. Bestämmelsen reglerar hur föreläggande och förbud respektive straff är avsedda att förhålla sig till varandra och innebär att det inte ska utdömas straff för en gärning som omfattas av ett meddelat förbud eller föreläggande. En överträdelse av ett föreläggande eller förbud kan i stället medföra att vite döms ut eller straff enligt 23 §. Bestämmelsen i detta stycke är motiverad av att dubbla sanktioner inte bör förekomma för samma gärning.

Ikraftträdande

Det nya systemet träder i kraft den 1 juli 2014.

Undantag finns på byggområdet där två bestämmelser om fallskydd träder i kraft först den 1 januari 2015.

Mer information

På Arbetsmiljöverkets hemsida, http://www.arbetsmiljoverket.se/ kan man ta del av en lista över alla de föreskrifter som är förenade med sanktionsavgift.