Hoppa till innehåll

Stärk Sverige som forsknings- och kunskapsnation

Tjänstesektorn behöver framgångsrika entreprenörer och välutbildade medarbetare. Grunden läggs av ett välkomnande innovationsklimat och forskning och utbildning i världsklass. Almega vill se flera nya reformer som stärker forskning och utbildning i Sverige.

Utbilda bort kompetensbristerna

När Sverige ställer om behöver utbildningssystemet ligga steget före. Det behövs fler ingenjörer, sjuksköterskor, lärare och programmerare. Framförallt ska utbildningarna vara av hög kvalitet så att de allra flesta som börjar en utbildning når ända fram till examen. Genomströmningen på utbildningarna behöver öka.

Vi tycker att:

  • Sverige behöver ett utbildningsutbud som matchar tjänstesektorns kompetensbehov. Utbildningsplatserna ska dimensioneras mer – både efter behoven i de framväxande företagen och de samhällsbärande funktionerna som utbildning, sjukvård och rättsväsende.
  • Det behövs ett nytt resursfördelningssystem till universitet och högskolor som ska premiera högre kvalitet i utbildningarna och bättre matcha utbildningsplatserna mot arbetsmarknadens behov.
  • Det behövs en samverkansbonus som motiverar lärosätena att samarbeta med näringslivet och ökar studenternas kontakter med tjänsteföretagen.

Forskning i världsklass

Svenska universitet och företag ska ha goda förutsättningar att delta i internationella forskningsprojekt. Forskningsanslagen till branscher som leder klimatomställningen, digitaliseringen och tryggar samhällsbärande funktioner behöver prioriteras. Mer forskning behövs om AI, digitalisering och klimatomställningen samtidigt som nya forskarskolor behövs på lärarhögskolorna. Läraryrkets status höjs när fler lärare disputerar.

Vi tycker att:

  • FOU-avdraget behöver förstärkas. Idag får företag göra avdrag på arbetsgivaravgiften om en medarbetare ägnar minst 50 procent av sin arbetstid till forskning. Detta innebär hinder för små företag och konsultverksamheter som ofta arbetar med många olika projekt samtidigt. Utformningen av FoU-avdraget måste ses över så att även dessa kan ta del av avdraget.
  • Expertskatten ska sänkas. Inför mer generösa villkor för utländska forskare och experter i Sverige. Vi föreslår en liknande modell som den som finns i Danmark vilket innebär sänkt inkomstgräns för att betala expertskatt och att skattelättnader kan beviljas in fem istället för tre år.

Reskill, upskill – omställning pågår

Tjänsteföretagen kan bli vinnare när vuxna vill ställa om och vidareutbilda sig mitt i livet.  I tjänsteföretagen finns jobben med lockande uppdrag och utmaningar. Kompetensstödet som är en del av det nya Saltsjöbadsavtalet gör att både anställda och uppsagda kan utbilda sig upp till ett år med upp till 80 procent av tidigare lön.

Vi tycker att:

  • Platser ska öronmärkas för yrkesverksamma på universitet och högskolor. Vi vill att livslångt lärande tillförs resurser och blir ett eget programområde på lärosätena.
  • Yrkeshögskolan ska byggas ut. Öka utbudet av korta YH-kurser på upp till 100 poäng.
  • Det ska informeras brett om kompetensstödet. Tjänsteföretagen blir självklart vinnare när fler och fler upptäcker möjligheterna att yrkesväxla mitt i livet.

Mer kompetensutveckling på företagen

I tjänsteföretagen är humankapitalet den största tillgången. När konkurrenskraften hänger på medarbetarna behövs ännu behövs ännu starkare drivkrafter för kompetensutveckling på jobbet.

Vi tycker att:

  • Almega har föreslagit kompetensavdrag som skulle innebära att företagen får dra av halva kostnaden för köp av nya personalutbildningar. Det gör att företagen kan investera ännu mer i medarbetarna.