Hoppa till innehåll

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd Dnr 2058/2011

Vårdföretagarna överlämnar härmed följande yttrande över de föreslagna ändringarna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket föreslår textförändringar, regelförändringar, nya åtgärder och diagnoser/tillstånd. Förändringarna görs för att förtydliga tillämpningen av regler, åtgärder och diagnoser/tillstånd, men även för att regelverket ska följa de Nationella riktlinjerna för vuxentandvården.

Till den 1 januari 2013 görs ett stort antal textförändringar. När ändringarna gör tillämpningen tydligare blir de till hjälp för vårdutövaren. Men om tillämpningen i sak ändras finns en risk för osäkerhet hos behandlaren och att patienten då inte får ersättning trots att behandlingen är ersättningsberättigad.

Införandet av nya diagnoser/tillstånd och åtgärder medför alltid att vårdutövaren behöver lära sig tillämpningen och att regelverket riskerar att bli oöverskådligt och krångligt. Då är det bättre att i stället utöka tillämpningen av redan befintliga diagnoser/tillstånd och åtgärder.

Regelverket ska följa de Nationella riktlinjerna för vuxentandvård för att kostnadseffektivisera stödet. Arbetet bör fortgå och delar som inte finns i stödet idag bör ses över.

TLV bör i sin strävan att göra tillämpningen av regler, diagnoser/tillstånd och åtgärder entydiga se till att även kraven för dokumentation i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter stämmer överens, så att dokumentationskraven inte skiljer sig mellan regelverken. Socialstyrelsens krav för journaldokumentation ska räcka för att uppfylla kraven för ersättning. Ny åtgärd 108 föreslås berättiga till ersättning vid omfattande utredning om 60 minuter. Enligt förslaget bör detta dokumenteras i journalen för att vårdutövaren vid en eventuell efterhandskontroll ska kunna visa att kraven för åtgärden är uppfyllt. Men enligt Socialstyrelsen är dokumentation av tidsåtgång inte något som behöver journalföras. Det vore olyckligt om ytterligare skillnader mellan myndighetskraven skulle uppstå.

Stockholm den 27 april 2012

Håkan Tenelius

Näringspolitisk chef i Almega Vårdföretagarna

Status
Besvarad

Från
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Svar senast

Läs remissen

Kontaktperson