Översyn av skattereglerna för delägare i fåmans­företag (SOU 2016:75)

Almega har erbjudits möjlighet att svara på denna remiss.

Utredningens uppdrag har varit att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling. Vid översynen av ägarskiften har syftet varit att säkerställa att avyttringar av kvalificerade andelar i möjligaste mån beskattas likformigt oberoende av om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Vid översynen av 3:12-reglerna har det enligt direktiven varit viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

10 februari 2017


Länk till remiss

Läs hela remissen på regeringen.se