Hoppa till innehåll

Departements­promemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över departementspromemorian ”Avskaffande av systemet med etableringslotsar” Ds 2015:26 A 2015/1383/IU och vill med anledning av detta framföra följande.

Läs remissen

Almegas Remissvar

Departementspromemorian föreslås att Arbetsförmedlingens skyldighet att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en av Arbetsförmedlingen godkänd och kontrakterad leverantör ska upphöra att gälla den 1 januari 2016.

Etableringsreformens syfte var att underlätta nyanländas arbetsmarknads-etablering genom så kallade etableringslotsar.

Med ett tydligare uttalat arbetsmarknadsfokus och med en rimlig struktur och finansiering kunde ett system med etableringslotsar ha spelat en viktig roll för att integrera nyanlända, oavsett utbildningsnivå, på arbetsmarknaden.

Almega menar att systemet med etableringslotsar i realiteten redan upphört i och med att Arbetsförmedlingen redan i början av 2015 avbröt samtliga avtal med etableringslotsarna. Departementspromemorians förslag blir därmed en bekräftelse av detta beslut.

Almega beklagar att systemet med etableringslotsar avskaffas. Tydliga regler i upphandlingen där kvalitet varit en avgörande faktor och uppföljning av verksamheten skett, skulle inneburit att kvalificerade leverantörer skulle kunnat medverka till en lyckad etablering. Så blev nu tyvärr inte fallet i flera fall.

Departementspromemorians förslag bygger på en situation där Arbetsförmedlingen sagt upp samtliga kontrakt med leverantörer, tillika konkurrenter till Arbetsförmedlingen, utan att kunna redovisa vad som gått fel i programmet och vilka krav som skulle kunnat reviderats för att rätta till de eventuella felaktigheter som begåtts av några leverantörer.

Almegas erfarenhet från de väl fungerande valfrihetssystemen runt om i landet är att beställaren (myndigheten) är duktig på att anpassa systemet kontinuerligt, ”skruva lite här och lite där för att få till ett allt bättre fungerande system”. Till exempel har de kommuner som har välskötta valfrihetssystem också en fungerande dialog med leverantörerna. De hör tidigt om kundbehoven   förändras, de vet om leverantörerna kan ställa upp på möten, ta hand om nytillkomna kunder på ett bra sätt med mera. Kommunerna har anställda som följer upp och säkerställer efterlevnaden av de ställda kraven. Kraven i sig är relevanta. Almega har uppfattningen att i systemet med etableringslotsar saknades detta.

Almega konstaterar att för de företag som arbetar seriöst med de arbetsmarknadspolitiska programmen och som i förhållande till sin personal är bunden av kollektivavtal, innebär Arbetsförmedlingen uppsägning av avtalen och förslag stora svårigheter att kunna fullfölja sin uppgift som arbetsgivare.  Att behandla seriösa arbetsgivare på detta sätt stärker inte förtroendet för den upphandlande myndigheten. 

I övrigt instämmer Almega med Svenskt Näringslivs remissvar.

Almega har härutöver inga ytterligare synpunkter.

 

Almega AB

Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef

Marie Silfverstolpe, Näringspolitisk expert

 

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
3 augusti 2015