Forskning och innovation

Forskning och innovation för tjänstesamhället

Sverige är idag ett tjänstesamhälle där mer än 2/3 av förädlingsvärdet uppstår i företagen. Globaliseringen har drivit på specialisering och outsourcing i näringslivet. Som ett resultat av detta utförs en stor del av dagens forskning och utveckling av kunskapsintensiva tjänste­företag, sk KIS-företag. Bland dessa återfinns exempelvis datakonsulter, tekniska-, ekonomiska- och juridiska konsulter, arkitekter samt utbildnings- och hälso- och sjukvårds­företag.

 

I KIS-sektorn skapas de nya jobben!

För svensk tillväxt kommer kompetensförsörjningen i KIS-företagen vara avgörande. Hälften av alla Sveriges ingenjörer arbetar i privat tjänstesektor och av dem arbetar hälften i KIS-företag. Totalt sett arbetar fler svenskar i KIS-företag än i verkstadsindustri och byggindustri – tillsammans. Här finns en enorm potential för innovation, som tyvärr inte utnyttjas idag pga förlegade traditioner och strukturer.

Traditionellt har satsningar på forskning och främjande av innovation vuxit fram ur en industriell kontext. Men idag lever vi i ett tjänstesamhälle där innovationer inte främst handlar tekniska uppfinningar, utan snarare om hur vi kan skapa innovativa tjänstelösningar som skapar värde hos kund. Det handlar om nya affärsmodeller, nya sätt att organisera och leda verksamheter. Det handlar också om att finna nya former av samarbeten och nätverk när allt mer information blir tillgänglig och systemen i samhället blir alltmer komplexa exempelvis inom logistik, samhällsbyggnad och hälso- och sjukvård.

Behov av uppdatering av det innovationspolitiska ramverket

En av våra politikers viktigaste uppgift är att skapa villkor för företag att kunna verka och växa, för att möjliggöra en god välfärd. När nu tjänstesektorn växer med KIS-företagen son lokomotiv och tjänsteekonomin är ett faktum, så måste det innovationspolitiska ramverket moderniseras. Förutom behov av ett reformerat skattesystem så krävs en uppdatering av forsknings- och utbildningssystemet för att möta dagens och framtidens kompetensbehov. Vi måste även uppdatera formerna för innovationsstödjande insatser utgåendes från var kompetensen i näringslivet finns.

Almega förslår:


Almegas Forsknings- och Innovationsråd – (FoI-råd)

Almega har tillsatt en ny referensgrupp ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.
Läs mer om Forsknings- och Innovationsrådet