Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsmyndighet med ett nytt namn

I ett Sverige där utanförskapet växer har vi en arbetsförmedling som inte klarar av att förmedla jobb och arbetsmarknadsutbildningar.
Under de närmsta åren beräknas arbetskraften öka med 180 000 personer.
En fördubbling av normalt tillskott till arbetsmarknaden.
Det är inte hållbart. 

Vi vill

 • Separera myndighetsutövning och arbetsförmedling.
 • Låt eventuella subventioner följa individ istället för att kopplas till arbetsplatsen.
 • Skapa en kunnig och effektiv inköps­organisation.
 • Gör CV-databasen tillgänglig för alla kontrakterade företag.

 

Almega föreslår ett antal reformer som skulle skapa en effektivare arbetsförmedling fokuserad på resultat.

Dagens arbetsförmedling får ständigt kritik att man inte uppfyller målen varken i matchningen till jobb eller arbetsmarknads-utbildningar samtidigt som gruppen arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden ökar.

Almega föreslår sammanfattningsvis

 • Separera myndighetsutövning och arbetsförmedling.
 • Låt eventuella subventioner följa individ istället för att kopplas till arbetsplatsen.
 • Skapa en kunnig och effektiv inköps­organisation.
 • Gör CV-databasen tillgänglig för alla kontrakterade företag.

Förväntade effekter

 • Rekryteringskompetensen i näringslivet kommer myndigheten och de arbetssökande till del.
 • En mångfald av rekryteringskanaler ger effektivare matchning.
 • Kvalitetskonkurrens höjer kvalitetsnivån hos alla kontrakterade företag.
 • Arbetsförmedlingstjänsten blir mer kostnadseffektiv genom ett dynamiskt IT-system där fler kan få tillgång till innehållet.

Separera myndighetsutövning och arbetsförmedling

I en allt mer mångfacetterad arbetsmarknad är det omöjligt för en aktör att möta alla intressen. Det finns många aktörer som idag framgångsrikt arbetar med arbetsförmedling. Upphandla tjänsten från dem och avgränsa den nuvarande arbetsförmedlingens myndighetsutövning till att vara en arbetsmarknadsmyndighet. Dess uppgifter är att bedöma individens stödbehov och betala ut en jobbpeng för stödinsatser. Låt pengens storlek bero på individens utmaningar.

Uppdraget att förmedla arbetsmarknadstjänster ska handla om att se till varje individs möjligheter och att se varje arbetsgivares behov oavsett om man står nära eller långt ifrån arbetsmarknaden. Där ger en mångfald av rekryteringskanaler effektivast matchning. Inför en resultatbaserad ersättning och upphandla med kvalitetskonkurrens, likt australiensisk modell, som rensar ut de lägst presterande aktörerna efter två år.

Utforma subventioner som följer individen istället för arbetsplatsen

I Sverige har vi använt lönesubventioner i syfte att kompensera för att höga ingångslöner som skapar trösklar in på arbetsmarknaden för korttidsutbildade och personer med nedsatt arbetsförmåga. Subventionerna har visat sig vara ineffektiva och byråkratiska. Istället för att avveckla subventioner med dåligt resultat införs nya former. Arbetsförmedlingen arbetar för att rensa upp i floran men vi föreslår att fokus istället sätts på individen.

Inför ett subventionssystem där det handlar om den enskildas förutsättningar snarare än om tjänsten i sig. Arbetsmarknadsmyndigheten bedömer nivån av subvention för att få in en individ i uppdrag och får i uppdrag att redovisa hur hög andel som går från subventionerad anställning till ordinarie verksamhet. Nivån kan skifta beroende på arbetsuppgifter. Incitamentet är att vederbörande ska få en anställning i ordinarie verksamhet.

En kunnig och effektiv inköps­organisation

För att följa marknadens svängningar bör Arbetsmarknadsmyndigheten föra en kontinuerlig dialog med marknaden före, under och efter upphandlingarna, genom externa remisser, uppföljning, anpassningar under avtalstiden och utvärdering.

På samma sätt som i arbetsförmedlingsuppdrag ska arbetsmarknadsutbildningar tas fram i samarbete med näringslivet och utbildnings­företagen ska ha arbetsgivarkontakterna.

Avgränsa tydligt skillnaden mellan olika utbildningar. Arbetsmarknadsmyndigheten ska köpa yrkesutbildningar och grundutbildningar. Andra utbildningsinsatser såsom grundläggande vuxenutbildning och SFI ska gå via komvux.

Gör CV-databasen tillgänglig för alla företag som är upphandlade av myndigheten

För att skapa ett dynamiskt IT-system för arbetsförmedling bör CV-databasen göras tillgänglig, inte bara för arbetsgivare som publicerat en platsannons utan även för andra arbetsgivare. Låt individen avgöra i vilken mån dess CV ska finnas synlig. Inledningsvis kan CV-databasen göras tillgänglig för upphandlade företag och företag som t.ex. genom certifiering kan få tillgång till materialet.

Digitaliseringen kommer att göra arbetsförmedlingstjänsten mer kostnadseffektiv genom matchningsappar men tekniken utvecklas hela tiden. För att arbetsförmedlingstjänsten ska vara effektiv och följa med sin tid bör utförarna involveras tidigt i processer rörande IT-system för e-handel, betalningar och resultatuppföljning.