Hoppa till innehåll

”Ibland undrar man om beslutsfattarna inser hur en företagares vardag ser ut?”

Efter 16 månader av pandemi efterlyser Joachim Källsholm mer långsiktighet och fokus på återhämtning. Den tidigare vd:n på Securitas Sverige, numera senior advisor samt ordförande i Säkerhetsföretagen inom Almega, tror också att pandemin kommer att ha stöpt om villkoren för många företag, på gott och ont.

– Tyvärr har framförhållning inte varit regerings- och myndighetsföreträdarnas paradgren under den pågående krisen. Detta har slagit oerhört hårt mot många företagare inom framförallt tjänstesektorn, säger Joachim Källsholm. 

Enligt honom är långsiktighet och planering en hygienfaktor för att ett företag ska kunna fatta beslut baserade på en så korrekt uppskattning av framtida förutsättningar som möjligt. Detta har ställts på sin spets under de senaste 16 månadernas pandemi, med påföljande smittspridning och restriktioner. Framtiden är mer oviss än någonsin och felbeslut kan bli förödande. Och enligt Joachim Källsholm kommer situationen förbli svår även efter vaccineringarna. 

En temporär återhämtning

– Den återhämtning vi nu ser i ekonomin och på arbetsmarknaden är nog dessvärre bara temporär. Den verkliga situationen är svår att överblicka givet alla stöd- och sysselsättningspaket. Tidigare ekonomiska kriser har lett till varaktiga effekter på tillväxt och sysselsättning och nu finns det stor risk att inflationen kommer att bita oss i svansen på grund av den långsamhet och dåliga framförhållning som omgärdat stödåtgärderna, säger Joachim Källsholm. 

– Min bedömning är dessvärre att vi kommer få se en högre arbetslöshet, orsakad av inflationen men även av det paradigmskifte som påskyndats av pandemin. Att personer jobbar hemma har blivit mer accepterat, och denna beteendeförändring både möjliggör och framtvingar en ökad digitalisering. 

Samtidigt vill han poängtera att vissa sektorer har gått bättre än någonsin om man bortser från den tvärnit som skedde när pandemin slog till i mars förra året. 

– Vilka företag som har gått bra beror helt och hållet på vilka deras kunder är, vilka som i slutänden betalar för deras varor och tjänster. Det som måste till nu är en ekonomiskpolitisk respons och förståelse för förändringarna i hushållens och företagens beteenden samt hur omfattande och varaktiga dessa blir, säger Joachim Källsholm. 

Förändrade resvanor

Han tror även att pandemin kommer att förändra våra resvanor i grunden, såväl det privata resandet som affärsresandet. 

– Företagen har insett att det i många fall är betydligt mer effektivt att mötas digitalt istället för att ödsla tid på resor. För enskilda individer tror jag att miljön har blivit en allt viktigare parameter att ta hänsyn till när de planerar sina semestrar, säger Joachim Källsholm. 

Upplevelsen av att semestra och resa inom landet tror han dock kommer fortsätta att öka, även efter pandemin, och ge delar av servicenäringen ett uppsving. 

– Detta kan delvis dämpa en ökande arbetslöshet eftersom det till stor del handlar om ingångsjobb, ofta utförda av unga och utrikesfödda, som under pandemin har varit svåra att korttidspermittera utifrån den bristande framförhållning och oklara ersättningsregler, säger Joachim Källsholm. 

Uppsving för landsbygden

Den generella osäkerheten kring framtiden samt att dörren till distansarbete har öppnats på tror han även kommer dämpa urbaniseringen som pågått under de senaste åren. Inflyttningen till storstäderna kommer klinga av och alltfler kommer att omvärdera begreppet livskvalitet och välja att flytta ut från städerna. Detta kommer kunna skapa nya jobb, exempelvis inom servicenäringen, på orter där de tidigare bara blivit färre. 

– Synsättet måste breddas och inte bara se till storstadsregionernas infrastruktur och hur viktig den är för att korta inresetiderna. Det måste planeras för en fortsatt avtagande urbanisering genom fler bygg- och stadsomvandlingsprojekt runt om i landet. Det måste satsas mer på landsbygd och skärgård. Dessutom måste det ske en kraftig utbyggnad av telekominfrastrukturen, det är inte rimligt att tekniken avgör var man vågar etablera sig, säger Joachim Källsholm. 

Satsa på nyföretagande

Ytterligare förändringar som han tror kommer krävas är ökade stimulanspaket för nyföretagarsatsningar som bygger på framförhållning och en ökad förståelse för de villkor som gäller för nyföretagande. 

– Jag tror exempelvis att en tydlig sänkning av arbetsgivaravgiften kan vara en effektiv åtgärd för att öka nyetableringarna av företag, säger Joachim Källsholm. 

Tydlighet, långsiktighet och enklare att anställa är även något han ser som avgörande för många små och medelstora företag inom exempel restaurang- och turistnäringen. 

– För att dessa företag ska våga anställa igen krävs långsiktiga stöd i form av ersättningar och lättnader, såväl kommunala som statliga. Att tiotusentals företag idag på grund av ett undermåligt myndighetsagerande tvingats låna på skattekontot istället för att få klara och tydliga ersättningsmodeller och utbetalda medel är häpnadsväckande, säger Joachim Källsholm. 

Risk för konkursvåg

– Ibland undrar man, oaktat pandemin, om de offentliga beslutsfattarna inser hur en företagares vardag ser ut och vad marginalen på en intjänad krona är? Visste man det vore förlängda lättnader och avgiftsreduceringar i minst 24 månader för drabbade företag en självklarhet, säger Joachim Källsholm. 

För dessa företag måste det till tydliga och långsiktiga planer för återbetalning. Annars menar Joachim Källsholm att vi kommer att få se en konkursvåg när stöden fasas ut. 

– Paradoxalt nog kommer många företag att stupa precis när pandemin äntligen är över och de skall försöka komma på fötter igen, säger Joachim Källsholm.