Hoppa till innehåll

Nytt avtal tecknat med LO-förbunden

Almega Samhallförbundet och LO-förbunden har den 10 oktober efter medling tecknat nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för arbetare. Avtalsperioden är 36 månader och ändringarna gäller från och med den 1 oktober 2017.

Sammanfattningsvis innebär överenskommelsen följande:

Avtalsperiod
Avtalsperiod 36 månader fr o m 2017-10-01 – 2020-09-30  

Löner
Löneökningar sker genom höjning av grundlönen enligt § 6 mom 1 för respektive avtalsår enligt följande:

2017 528 kr vilket ger en ny grundlön på 20 408 kr per 2017-10-01
     
2018 491 kr vilket ger en ny grundlön på 20 899 kr per 2018-10-01
     
2019 575 kr vilket ger en ny grundlön på 21 474kr per 2019-10-01

Övriga ersättningar
Övertidstillägg enligt § 5 mom 1 höjs enligt följande:

  2017-10-01 2018-10-01 2019-10-01
a) 57:20 kr 58:40 kr 59:70 kr
b) 80:10 kr 81:70 kr 83:60 kr
c) 114:30 kr 116:50 kr 119:20 kr

Tillägg för obekväm arbetstid och skiftarbete enligt § 8 mom 2 höjs enligt följande:      

  2017
Vardag mellan kl 17.30 och 06.30 33:70kr
Lördag från kl 17.30 till måndag kl 06.30                                                 42:60 kr
Dag före helgdag från kl 17.30 till kl 06.30 dag efter helgdag 42:60 kr
Storhelg 85:20 kr
  2018
Vardag mellan kl 17.30 och 06.30 34:30 kr
Lördag från kl 06.30 till måndag kl 06.30 43:50 kr
Dag före helgdag från kl 17.30 till kl 06.30 dag efter helgdag 43:50 kr
Storhelg 86:90 kr
  2019
Vardag mellan kl 17.30 och 06.30 35:10 kr
Lördag från kl 06.30 till måndag kl 06.30 44:50 kr
Dag före helgdag från kl 17.30 till kl 06.30 dag efter helgdag 44:50 kr
Storhelg 88:90 kr

Den s k semesterlönegarantin enligt § 11 mom 4:1 per betald semesterdag höjs enligt följande:

Semesterlönegaranti 2017-10-01 2018-10-01 2019-10-01
  1 270 kr 1 296 kr 1 326 kr
       

Allmänna villkorsförändringar
§ 2 mom 4 Verksamhetsområde
Förtydligade texter införs i § 2 mom 4 Verksamhetsområde där det i texten nu framgår att verksamhetsområden kan gå in i varandra. Förändring av verksamhetsområden ska inte göras om de innebär väsentliga fördyringar för de anställda, t ex dubbla busskort.

§ 4 mom 3:3
Ett tillägg görs till sista stycket innebärandes att vi definierar begreppet lätthelger som röda kalenderdagar som infaller under måndag till fredag.

§ 4 mom 6 Arbetstidsförkortning
I syfte att underlätta för arbetsgivaren att lägga ut arbetstidsförkortning, ATK har det till texten i tredje stycket lagts till att ledighet som begärs i god tid ska beviljas om det inte finns sakliga skäl för arbetsgivaren att säga nej till begäran. Sakliga skäl ska i sammanhanget vara motiverade skäl där verksamheten inte kan avvara den anställde under den period som ledigheten är begärd för.

Åren efter uttagsåret kan arbetsgivaren numera lägga ut kvarvarande ledighet som ligger i ATK-banken utan att först samråda med den enskilde.

§ 12 Ledighet och ersättning vid sjukdom, arbetsskada, läkar- och sjukvård m m
Reglerna för att gå på läkar- eller sjukvårdsbesök under betald arbetstid har stramats upp och förtydligats i syfte att få ner antalet sådana besök under betald arbetstid.

Det är numera fråga om akuta sjukdomsfall istället för det otydliga mindre sjukdomsfall; ett begrepp som numera utrangerats ur avtalet. Besök hos läkare eller vårdinrättning ska också i efterhand kunna styrkas.
Om det finns kvarvarande ATK från tidigare år finns det inget som hindrar att den läggs ut vid läkarbesök.

LFU
LFU anställd omfattas inte av Kollektivavtal Samhall § 6 mom 1-3. Månadslön vid heltidsanställning utges med stöd av § 4 enligt följande:

17 630 kr                               2017-10-01 – 2018-09-30
17 982 kr                               2018-10-01 – 2019-09-30
18 396 kr                               2019-10-01 – 2020-09-30

Semester
Semesterlönen ska inte beräknas enligt § 11 mom 4:1 utan utges med stöd av § 5 enligt följande:

1 053 kr per dag fr o m 2017-10-01
1 074 kr per dag fr o m 2018-10-01
1 098 kr per dag fr o m 2019-10-01

Arbetsgrupper
Två arbetsgrupper på central partsnivå fortsätter arbetet med att dels:

– se över nuvarande lönesystem samt

– göra en översyn och modernisering av utvecklingsavtalet

Överenskommelsen i sin helhet samt nytt avtalstryck finns tillgängliga inom kort via almega.se

För mer information kontakta:
Per Gradén, per.graden@almega.se, telefon 08-762 66 33

Åsa Ramel, asa.ramel@almega.se, telefon 08-762 68 46