Hoppa till innehåll

Välfärdsutmaningen 2020

    Kapitel

Sveriges befolkning väntas växa snabbt och Ilmar Reepalus välfärdsutredning bedöms hota upp till 80 procent av välfärdsföretagen, enligt revisionsbyrån PWC. Det innebär dramatiskt ökade krav på kommuner och landstings välfärdskapacitet, visar en detaljerad rapport som Almega presenterat.

I denna rapport analyseras de ökade behov av offentlig välfärdsproduktion som kan förväntas fram till 2020. Enligt SCBs befolkningsprognoser kommer befolkningen öka med 454 000 personer, varav 291 000 förväntas vara utrikes födda. Det kommer att innebära ett behov av fler platser för elever och patienter. Redan idag är lärare och sjuksköterskor bland de största bristyrkena. Tillskottet av nya invånare kommer att innebära att en del av rekryteringsbehovet kan fyllas, men samtidigt har många av de nyanlända en alltför låg utbildningsnivå för att kunna arbeta som till exempel lärare, läkare eller sjuksköterskor redan 2020.

I SCB (2016) konstateras att de utbildningsinriktningar där arbetsgivarna har störst problem med att hitta sökande är grundskollärar-, sjuksköterske-, fritidspedagog- och förskollärarutbildning. Det var alltså inom vård, skola och omsorg som bristen på arbetskraft var som störst 2016.

Samtidigt talar allt för att behovet av arbetskraft kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren. Kommuner och landsting kan behöva rekrytera mer personal än någonsin tidigare. Detta har flera orsaker. En är att i spåret av flyktingkrisen förväntas ett stort antal utrikes födda få uppehållstillstånd i Sverige under de närmaste åren, samtidigt som även den infödda befolkningen ökar. En annan orsak är att om det vinstbegränsningsförslag som Välfärdsutredningen lagt fram genomförs, kommer med största sannolikhet en stor del av de alternativa utförarna söka sig bort från välfärdstjänsterna. Det innebär att kommuner och landsting skulle behöva ersätta eller ta över all den personal som finns hos dessa utförare.

Det går inte att med säkerhet förutspå hur många nya elever och brukare inom vård, skola och omsorg som kommuner och landsting behöver göra plats för under de närmaste åren. Vi vet ännu inte hur många utrikes födda som kommer att få uppehållstillstånd och hur mycket den övriga befolkningen kommer att öka fram till 2020 och det är inte heller säkert att Välfärdsutredningens förslag kommer att genomföras. Men genom att använda SCBs befolkningsprognoser och sammanställa antalet brukare och elever hos alternativa utförare kan vi skapa en översiktlig bild av behovet under de närmaste åren. Vi arbetar med två olika scenarion. Ett där alla alternativa utförare försvinner och ett där hälften av deras välfärdsproduktion försvinner. Rapporten är framtagen av Kreicbergs Utredning & Opinion på Almegas uppdrag.

Det bör påpekas att rekryteringsbehovet i kommuner och landsting sannolikt underskattas i de beräkningar som presenteras nedan. En orsak är att det en betydande del av personalen inom kommuner och landsting kommer att pensioneras under de närmaste åren. Det kan röra sig om uppemot 100 000 personer.1 Utöver det kommer det att krävas stora vuxenutbildningsinsatser för många av de nyanlända.