Hoppa till innehåll

Förändringar i allmänna anställningsvillkor från och med 1 maj 2017

Förtydligande angående förändrade bestämmelser om allmänna anställningsvillkor (anställningsformer samt beredskap) fr o m 1 maj 2017.

Årets avtalsrörelse mellan Almega Samhallförbundet och tjänstemännen inom Unionen, Akademikerförbunden och Ledarna är klar.

Avtalet gäller för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020. I överenskommelsen finns bl a en förändring avseende förändrade anställningsformer samt förändrade regler kring beredskap. Dessa två förändringar är ett resultat av de s k Flexpensionsförhandlingarna som föregick årets avtalsrörelse genom att parterna den 22 februari överenskom att införa ett system för Flexpension. Vid dessa förhandlingar genomfördes även förändringar i bl anställningsformer och beredskap.

Ursprungligen skulle samtliga delar av överenskommelserna om Flexpension gälla fr o m 1 november 2017. I samband med årets avtalsrörelse har parterna istället enats om att nya villkor för anställningsformer samt beredskap ska gälla fr o m 1 maj 2017.

De nya reglerna finns som bilaga 2 och 3 till förhandlingsprotokollen för Flexpension och publiceras separat i detta Arbetsgivarnytt. För direktanställda tjänstemän gäller förändringarna både anställningsformer och beredskap. För anvisade tjänstemän gäller förändringarna beredskapsdelen.

Avtal om anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar
 

§ 2 och § 12 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor ändras enligt följande.

Anställning

De anställningsformer som anges nedan är en uttömmande reglering av de anställ­ningsformer som är tillgängliga på avtalsområdet. Vad det avser företrädesrätt till återanställning gäller lagen om anställningsskydd så vida inte annat anges.

Mom 1 Anställning tills vidare
En anställning gäller tills vidare, om arbetsgivaren och tjänstemannen inte har kom­mit överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad eller på prov.

Mom 2 Villkor för tidsbegränsade anställningar
Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om tidsbegränsad anställning:

– Vid vikariat för att ersätta en tjänsteman vid dennes ledighet eller frånvaro eller för att upprätthålla en ledigförklarad befattning.  

– För avtalad visstid

Ett avtal om avtalad visstid ska omfatta en minsta anställningstid om sju dagar om arbetsgivaren och tjänstemannen inte kommer överens om kortare anställningstid.

Anmärkning 1
Regler om prövotid och avbrytande av vikariat och avtalad visstid finns i § 12 mom 3:3.

Anmärkning 2
Om den fackliga organisationen anser att möjligheten att genom indivi­duell överens­kommelse visstidsanställa på kortare tid än sju dagar missbrukas kan organisationen efter lokal och central förhandling i saken återkalla möjligheten för arbetsgivaren att fortsättningsvis träffa dylika individuella överenskommelser. Möj­ligheten att åter­kalla gäller inte då lokal överenskommelse träffats. Med missbruk avses att arbets­givaren återkommande anställer för kort tid trots att verksamhetens behov kunnat tillgodoses genom längre visstidsanställning eller tillsvidareanställ­ning. Vid miss­tanke om missbruk har den fackliga organisationen rätt att få del av samtliga anställ­ningsavtal där individuell överenskommelse träffats om kortare anställningstid än sju dagar avseende den senaste sexmånadersperioden.

Lokala parter kan också träffa överenskommelse om kortare anställningstid.

Anmärkning 3
Avsikten med en lokal överenskommelse är att arbetsgivaren och tjäns­temannaparten tillsammans ser över i vilka typsituationer ett sådant korttidsanställ­ningsbehov, peri­odiskt eller återkommande, förekommer i verksamheten och på för­hand överenskom­mer om undantag avseende dessa alternativt i en enskild situation träffar lokal över­enskommelse.

Studerande som är inskrivna vid universitet eller högskola kan alltid anställas för avtalad visstid utan krav på minsta anställningstid.

-För tjänsteman som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen (fn. 65 år).

– För säsongsarbete.

Anmärkning 4
Parterna är överens om att definitionen av säsongsarbete följer av lagen om anställningsskydd.

– Doktorandtjänst, då arbete med doktorsavhandling sker helt eller delvis vid före­tag.

– För skolungdom samt vid praktikarbete.

Till en tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.

Mom 3        Omvandlingsregel för vikariat och avtalad visstid
Ett vikariat eller en avtalad visstid övergår i en tillsvidareanställning när en arbets­tagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat och/eller avtalad visstid samman­lagt mer än i 36 månader under en femårsperiod.

Anmärkning
Tjänsteman kan efter det att tidpunkten för omvandling till tillsvidare­anställning inträtt träffa skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren om att avstå den aktualiserade omvandlingen. Sådan överenskommelse gäller i sex månader. Tjänsteman kan härefter på nytt avstå från tillsvidareanställning enligt denna regel. För den som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen (fn. 65 år) övergår inte en avtalad visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställ­ning.

I huvudregel gäller, likt gällande rätt avseende allmän visstidsanställning och vika­riat, vid omvandling att anställningsvillkoren kvarstår oförändrade om inte arbets­givaren och tjänstemannen kommer överens om annat. För det fall parterna inte kommit överens och sysselsättningsgraden kort före omvandlingstidpunkten i väsent­lig mån avviker från en genomsnittligt beräknad sysselsättningsgrad under de sen­aste tolv månaderna ska denna i tillsvidareanställningen bestämmas till den genom­snittliga.

Mom 4 Provanställning
Avtal om provanställning får träffas när syftet är att anställningen efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Något särskilt krav på prövobehov uppställs inte. Avtalet får dock omfatta högst sex månader. Har tjänstemannen varit frånva­rande under prövoperioden, kan anställningen efter överenskommelse förlängas med tid som motsvarar frånvarotiden.

Har tjänstemannen direkt före provanställningen varit anställd i liknande befattning i företaget, i avtalad visstid eller vikariat, minskas provanställningstiden i motsvarande grad.

Om provanställningen inte övergår till en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren motivera sitt ställningstagande, om tjänstemannen begär det.

Anmärkning
Regler om vad som gäller om endera parten vill avslut provanställningen i förtid eller om den inte ska övergå i en tillsvidareanställning, finns i § 12 mom 3:2.

Mom 5 Övergångsbestämmelser
Parterna är överens om att reglerna om anställning träder i kraft den 1 november 2017. För anställningsavtal som är träffade före den 1 no­vember 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut.

§ 12     Uppsägning

§ 12 mom 1 och 2 är oförändrade. § 12 mom 3:2 – mom 3:5 får ny lydelse enligt ne­dan. Tidigare gällande § 12 mom 3:3 – mom 3:8 får ny numrering; § 12 mom 3:6 – mom 3:11.

§ 12 mom 3:2 Avbrytande av provanställning
Provanställningen kan avbrytas av både arbetsgivaren och tjänstemannen före prövo­tidens utgång genom skriftligt besked senast två veckor i förväg.

Vill inte arbetsgivaren eller tjänstemannen att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden löpt ut, ska skriftligt besked om detta lämnas senast två veckor före prö­votidens utgång. Har inte underrättelse lämnats senast vid prövotidens utgång över­går provanställningen till en tillsvidareanställning.

§ 12 mom 3:3 Prövotid och avbrytande av vikariat och avtalad visstid
Ett vikariat eller en avtalad visstid kan bringas att upphöra genom att arbetsgivaren eller tjänstemannen lämnar underrättelse därom. Anställningen upphör då en månad efter det att någondera parten skriftligen underrättat motparten om sin avsikt att av­bryta anställningen. Möjligheten att genom underrättelse bringa anställningen att upphöra gäller endast fram till den tidpunkt då tjänstemannen har en sammanlagd an­ställningstid om sex månader vid företaget. När ett avtal om en avtalad visstid eller ett vikariat har föregåtts av en provanställning i liknande befattning i företaget mins­kas prövotiden i motsvarande grad.

Om vikariatet eller den avtalade visstidsanställningen upphör att gälla genom under­rättelse från arbetsgivaren, ska arbetsgivaren motivera sitt ställningstagande om tjäns­temannen begär det.

Anmärkning
Arbetsgivaren och tjänstemannen kan skriftligen överenskomma om att ett vikariat eller en avtalad visstid inte av någondera parten kan bringas att upphöra genom underrättelse.

§ 12 mom 3:4 Uppsägning av tidsbegränsad anställning
Om arbetsgivare och tjänsteman kommit överens om att en tidsbegränsad anställning kan sägas upp i förtid kan parterna inte komma överens om kortare uppsägningstid än vad som framgår av kollektivavtalets uppsäg­ningstider.

En överenskommelse om uppsägnings­möjlighet i förtid äger tillämpning först efter att eventuell prövotid enligt mom 3:3 löpt ut.

§ 12 mom 3:5 Övergångsbestämmelser
Parterna är överens om att reglerna i mom 3:2 – 3:4 träder i kraft den 1 november 2017. För anställningsavtal som är träffade före den 1 no­vember 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut.

Beredskap


Nedan angiven avtalstext ersätter § 6 mom 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor.

§ 6 mom 2 Beredskap

Mom 2:1 Definition
Med beredskap avses tid då tjänstemannen inte har arbetsskyldighet men måste vara anträffbar för att kunna utföra arbete när det uppstår ett behov.

Mom 2:2  Lokala avtal
De lokala parterna kan träffa överenskommelse om beredskap där till exempel bered­skapstjänster och ersättningsformer anpassas efter lokala förutsättningar.

Som underlag för sådana överenskommelser kan nedanstående tabell, där beredskaps­pass, beredskapsersättning samt ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst defi­nieras, tjäna som utgångspunkt.

   Beredskap 1 Beredskap 2
  Ersättning
för beredskap
 
Ersättning för
arbetad tid
 
Ersättning
för beredskap
 
Ersättning för
arbetad tid
 
Tid 1        
Tid 2        

Mom 2:3 Beredskapstjänst

Beredskapstjänst A innebär att tjänstemannen via ett mobilt verktyg eller liknande ska vara anträffbar för att inställa sig i arbete. Beredskapstjänst A kräver inte att tjänstemannen behöver inställa sig på någon angiven plats.

Beredskapstjänst B innebär att tjänstemannen ska inställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.

Beredskapstjänst C innebär att tjänstemannen ska inställa sig i hemmet för att utföra arbete.

Anmärkning 1
För de fall arbetsgivaren vill tillämpa Beredskapstjänst C, men tjänstemannen inte anser att hemmet är en önskvärd arbetsplats ska inställelse i arbete ske på arbets­stället eller på annan angiven plats. Ersättning utgår dock enligt beredskapstjänst C.

Anmärkning 2
Vid beredskapstjänst ska arbetsgivaren ta hänsyn till skäliga inställelsetider med be­aktande av tjänstemannens typ av beredskap samt andra praktiska och objektiva re­le­vanta förutsättningar. En (1) timme för inställelsetid vid Beredskapstjänst B re­spek­tive dagtid vid Beredskapstjänst C kan tjäna som utgångspunkt. Inställelsetid kan vara både kortare och längre.

Mom 2:4 Schema
Beredskap ska schemaläggas så att den inte oskäligt belastar enskild tjänsteman. Schema bör upprättas och kommuniceras i god tid. Ändringar av schemaläggning meddelas senast två veckor i förväg. Tillfälliga avvikelser som inte kunnat förutses vid schemaläggning räknas inte som en schemaändring. 

Anmärkning 1
Med oskäligt belastar avses som exempel att beredskap inte ska schemaläggas på för få tjänstemän eller att beredskap schemaläggs i flera beredskapspass under samma dygn utan samband med ordinarie arbetstid.

Anmärkning 2
Lokal överenskommelse förutsetts vid behov träffas om nattarbete och viloregler i samband med beredskapstjänst.

Mom 2:5 Beredskapsersättning
Om lokal överenskommelse inte träffats om annat ersätts Beredskapstjänst A, B respek­tive C enligt följande:

Förläggningstidpunkt Ersättning per timme
  A
 
B
 
C
 
Måndag kl 00 – Fredag kl 18 Månadslön
1750
 
Månadslön
1400
 
Månadslön
1650
 
Fredag kl 18 – Lördag kl 07,
samt från kl 18 dagen före
till kl 07 Trettondagen,
1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag,
Alla Helgons dag och
Nationaldagen.
 
Månadslön
1100

 

Månadslön
900

 

Månadslön
1050

 

Lördag kl 07 – Söndag kl 24
samt från kl 07 Trettondagen,
1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag,
Alla Helgons dag och
Nationaldagen till kl 00
första vardagen efter
respektive helg

Månadslön
750

 

Månadslön
600

 

Månadslön
700

 

Från kl 18 på Skärtorsdagen
samt från kl 07 på pingst-,
midsommar-, jul-, och
nyårsafton till kl 00 första
vardagen efter respektive
helg
 
Månadslön
450

 

Månadslön
350

 

Månadslön
400

 

För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.

Ersättning för att tjänstemannen har beredskap betalas per pass för lägst 1 timme avseende Beredskapstjänst A, 4 timmar för Beredskapstjänst B och 2 timmar för Beredskapstjänst C, i förekommande fall minskad med den tid som tjänstemannen har fått ersättning för vid beordrad inställelse i arbete enligt mom 2.6, nedan.

Mom 2:6 Ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst
Om lokal överenskommelse inte träffats om annan ersättning per timme ersätts arbetad tid enligt följande:

Vid beordrad inställelse i arbete betalas övertidsersättning för faktiskt arbetad tid dock;

  1. minst 30 minuter vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst A,
     
  2. minst för tre timmar vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst B respektive,
     
  3. minst för 2 timmar vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst C.

Tjänsteman som har Beredskapstjänst B, men utför arbete enligt Beredskapstjänst A, ska ersättas för minst en timme.

För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.

Ersättning för resekostnader i anslutning till Beredskapstjänst B betalas ut.

Mom 2:7 Enskild överenskommelse
Arbetsgivaren och en enskild tjänsteman kan komma överens om att reglerna om ersättning enligt ovan inte ska gälla utan att tjänstemannen i stället ska få skälig er­sättning på annat sätt. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och bör inne­hålla uppgift om den ersättning som erhålls istället för ersättning för beredskaps­tjänst.

Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan revideras vid nästa lönerevision.

Den part som vill att en enskild överenskommelse ska upphöra ska underrätta den andra parten senast två månader dessförinnan.

Anmärkning 1
Finns lokal klubb/förening är det lämpligt att parterna har diskuterat utformning av enskilda överenskommelser. Det kan även vara lämpligt att diskutera enskilda över­enskommelser om beredskap i samband med lönerevisionen.

Anmärkning 2
När en enskild överenskommelse upphör betalas inte längre den avtalade ersättning eller annan kompensation som överenskommits. Ersättning utgår istället enligt kol­lektivavtalets huvudregel.

För ytterligare info kontakta dina avtalskontaktpersoner.