Hoppa till innehåll

Avtal tecknat med tjänstemännen för tiden 1 april 2017 – 31 mars 2020

 

Almega Samhallförbundet har med motparterna på tjänstemannaavtalen (Unionen, Ledarna, Akademikerförbunden) tecknat ett treårigt avtal med följande innehåll:

Giltighetstid 1 april 2017 – 31 mars 2020. Avtalet är uppsägningsbart sista avtalsåret under förutsättning att industrins parter säger upp sitt avtal.

 • Löneökningar

Unionen och Akademikerförbunden

2017: 2,0 % (+ 0,2 % avsätts till Flexpension fr 1/11-17)

2018: 1,8 % (+ 0,2 % avsätts till Flexpension fr 1/4-2018)

2019: 2,3 % (ingen avsättning till Flexpension)

Ledarna
Löneavtalet är fortsatt avtal utan centralt fastställda siffror för samtliga avtalsår

 • Parterna är ense om att tidigarelägga de förändringar avseende anställ­ningsformer och avbrytande av visstidsanställningar samt beredskap, som parterna kom överens om i samband med överenskommelsen om Flex­pension i Tjänsteföretag (2017-02-22). Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2017 (istället för den 1 november 2017).
   
 • Nedanstående avtal prolongeras att gälla under avtalsperioden:
  • Avtal om arbetstidsförkortning
  • Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän
  • Avtal om arbetsmiljö
    
 • Avtalet om kompetensutveckling prolongeras att gälla under avtals­perioden
   
 • Frågor om arbetsmiljö, balans i livet och arbetstider läggs in i en arbetsgrupp
   
 • Parterna är överens om att under avtalsperioden i en arbetsgrupp gå igenom och se över Utvecklingsavtalet som gäller för Samhall
   
 • Parterna tecknar avtal om Utvecklingsanställningar likalydande med LO-förbundens att gälla t o m 30 september 2017. Under förutsättning att nytt avtal tecknas med LO-förbunden är avsikten att teckna ett nytt likvärdigt avtal med tjänstemännen från 1 oktober 2017.

 

Protokoll och löneavtal kommer läggas upp på sidan inom kort.

Kontakta gärna avtalsansvariga förhandlare för ytterligare information