Hoppa till innehåll

Pensioner och försäkringar – avgifter, avtal och lagstiftning för 2017

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2017 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.

Observera att kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp, som för 2017 utgör 461 250 kronor, det vill säga 38 438 kronor per månad.

Innehåll:

A. Lagstadgade sociala kostnader för anställda

B. Avgifter för egenföretagare

C. Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

D. Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

E. Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

A. Lagstadgade sociala kostnader för anställda

     (födda 1952 och senare)

Ålderspensionsavgift
 
10,21 %
 
Sjukförsäkringsavgift
 
4,35 %
 
Föräldraförsäkringsavgift
 
2,60 %
 
Efterlevandepensionsavgift
 
0,70 %
 
Arbetsskadeavgift
 
0,20 %
 
Arbetsmarknadsavgift
 
2,64 %
 
Allmän löneavgift
 
10,72 %
 
Totalt 31,42 %

För arbetstagare som är födda 1938 till och med 1951 ska arbetsgivaren betala en avgift om totalt 16,36 procent. För födda 1937 och tidigare betalas arbetsgivaravgift om 6,15 procent.

B. Avgifter för egenföretagare

Ålderspensionsavgift
 
10,21 %
 
Sjukförsäkringsavgift
 
4,44 %
 
Föräldraförsäkringsavgift
 
2,60 %
 
Efterlevandepensionsavgift
 
0,70 %
 
Arbetsskadeavgift
 
0,20 %
 
Arbetsmarknadsavgift
 
0,10 %
 
Allmän löneavgift
 
10,72 %
 
Totalt 28,97 %*

*Avgiften avser den egenföretagare som valt sju karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Som egenföretagare kan man istället välja fjorton, trettio, sextio alternativt nittio karensdagar och får då en lägre avgift (med undantag för en karensdag då avgiften blir 4,76 procent).

För personer födda 1938 till och med 1951 betalas 16,36 procent i egenavgifter.
Detta gäller även om egenföretagaren är under 65 år men tagit ut hel ålderspension (från och med 2011 krävs även helt uttag av premiepensionen) under hela inkomståret. Om egenföretagaren haft hel sjukersättning eller sjukersättning under någon del av året betalas 10,21 procent. Bedrivs passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt som i normalfallet uppgår till 24,26 procent av underlaget. Personer födda 1937 och tidigare, betalar egenavgifter om 6,15 procent.

C. Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

Omställningsförsäkring

 

0,30 %* (varav AGB 0,1455 %  och TSL 0,1545 %)
 
AGS
 
0,00 %*****
 
Avtalspension SAF-LO  
– Pensionspremie 4,25%**/30,00 %***
– Premiebefrielseförsäkring
 
0,00 %*****
 
TFA
 
 0,01 % / 0.01 %
 
TGL
 
 0,00 %*****
 
FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg
 
0,00 %*****

 

Totalt 4,56 %****

 

(om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp, det vill säga 461 250 kronor under 2017).

* Premien avser företag som är medlemmar i Almega/Svenskt Näringsliv. Övriga företag med så kallade hängavtal (kollektivavtal tecknat direkt med ett fackförbund) betalar 0,60 procent.

** Tas ut från 25 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Respektive försäkring tillförs 4,50 procent under det att arbetsgivaren faktureras 4,25 procent. Mellanskillnaden finansieras enligt följande: När den tidigare pensionsplanen STP, som gällde för arbetare fram till och med 1995, avvecklades kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott i försäkringen ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat ska användas till att betala 0,25 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen om cirka 1 miljard kronor.

***Tas ut från 25 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.

****Löneskatt tillkommer med cirka 1,10 procent.

*****Reducerad premie 2017.

D. Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

  Lön under 38 438 kr/mån Lön över 38 438 kr/mån
-Ålderspension*
 
4,50 %
 
30,00 %
 
-Premiebefrielse**
 
0,144 %
 
1,089 %
 
– Sjukförsäkring**
 
0,126 %
 
0,63 %
 
-TGL***
 
0,15 %
 
0,00 %
-TFA (AFA)
 
0,03 %
 
0,03 %
 
Trygghetsrådet****
 
0,30 %
 
0,30 %
 
Totalt***** 5,25% 32,049 %

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare ska få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskilt godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår. Ett sådant godkännande lämnas av Collectum, som på uppdrag av de centrala förbundsparterna utför prövningen av företagens ansökan om pensioneringsavtal.

* Premien betalas från och med månaden tjänstemannen fyller 25 år.

** Premien 0,126 procent betalas på lönedelen upp till 28 000 kronor per månad (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,63 procent betalas på lönedelen mellan 28 000 kronor per månad och 153 750 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp).

*** 43 kronor per månad motsvarar 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 30-51 kr/mån beroende på arbetsgivarens val av försäkringsbolag.

****Avgiften avser företag som är medlemmar i Almega/Svenskt Näringsliv. Övriga företag med så kallade hängavtal (kollektivavtal tecknat direkt med ett fackförbund) betalar 0,7 procent.

*****Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 respektive 7,6 procent på lönedel under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp.

E. Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

ITP cirka 13,6 %*
TGL cirka 0,15 %**
TFA (AFA-försäkring) 0,03 %
Trygghetsrådet 0,03 %***
Totalt cirka 14,08 % ****/*****

* Prognos för ITP-kostnaden under 2017 för ITP 2 exklusive eventuella lokala löneförändringar (den gamla förmånsbestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare). OBS! Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. En löneförändring om 1 procent ger cirka 0,55 procents förändring av ITP-kostnaden.  

** 43 kronor per månad vilket motsvarar cirka 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 30-51 kronor beroende på arbetsgivarens val av försäkringsbolag.

*** Avgiften avser företag som är medlemmar i Almega/Svenskt Näringsliv. Övriga företag med så kallade hängavtal (kollektivavtal tecknat direkt med ett fackförbund) betalar 0,7 procent.

****Totalkostnaden inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom

*****Löneskatt tillkommer med cirka 3,2 procent.