Hoppa till innehåll

Bristen på personal har nått toppnivåer under loppet av 2016. Det är en av anledningarna till varför tillväxten i tjänstesektorn hålls tillbaka.

Lena Hagman är Almegas chefekonom. Hör henne kommentera konjunkturprognosen:

Bakom inbromsningen ligger dels en historiskt svag världshandel, som inte enbart beror på svag efterfrågan utan även på en strukturell förändring. Under de senaste åren har nämligen utvecklingen mot ökad världshandel med insatsvaror stannat upp medan produktionen istället i högre grad lokaliserats till stora marknader. Almega utgår nu från en betydligt svagare exportmarknadstillväxt för 2016-2017 än tidigare, och bedömer härmed att Sveriges export kommer växa i en ungefär lika långsam takt under perioden.

Bakom inbromsningen av Sveriges BNP-tillväxt ligger dessutom alltmer ansträngda produktionsresurser, främst brist på personal. Almega räknar med att antalet sysselsatta kommer öka i allt lägre takt, och att arbetslösheten kommer ned som lägst till 6,8 procent nästa år. Under loppet av 2016 har bristen på personal inom den privata tjänstesektorn nått tidigare noterade toppnivåer under högkonjunktur, vilket håller tillbaka företagens möjligheter att öka produktionen. Efterfrågan på en lång rad tjänster har fortsatt att öka, men företag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av resursbrist. Då företagen inte lyckats rekrytera i önskad omfattning har arbetstiden per sysselsatt ökat under året. I längden är det inte en lösning på personalbristen.

Anna-Karin Hatt, vd almega, skriver i sin blogg om konjunkturprognosen och matchningsproblemen på arbetsmarknaden.