Hoppa till innehåll

Nytt läge i svensk ekonomi efter krisen – Mjuka investeringar alltmer avgörande

Almega räknar med att tillväxten för Sveriges totala produktion, BNP, i år kommer att fortsätta bäras upp främst av den privata tjänstesektorns tillväxt liksom förra året. Även fortsatt starkt bostadsbyggande kommer att bidra, medan återhämtningen för exportindustrin går långsamt. En snabbare ökning av importen gör att nettoexporten, liksom förra året, bidrar negativt till Sveriges BNP-tillväxt.

Almega räknar dessutom med att Sveriges BNP-tillväxt kommer att hämmas av flaskhalsar på arbetsmarknaden. Ökad efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft har inte matchats med tillräckligt snabb ökning av tillgången på sådan kompetens i Sverige. Almega räknar därför med att Sveriges jobbtillväxt kommer att bromsa in i år och nästa år. Regeringens omläggning av jobbpolitiken kommer sannolikt också att påverka, med en inbromsning av jobbtillväxten för ungdomar och hushållsnära tjänster. En oväntat svag återhämtning för Sveriges export i år bidrar också till att sysselsättningen inte väntas öka lika starkt som förra året.

Fortsatt konkurrens- och pristryck från omvärlden bidrar till en långsam återhämtning för inflationen i Sverige. Inflationen väntas ligga en bra bit under inflationsmålet på 2 procent även nästa år. Ett förbättrat efterfrågeläge, svag krona (vilket ökar importpriserna) samt ökade enhetsarbetskostnader väntas bidra till prisökningarna.

Den globala BNP-tillväxten väntas ligga kvar på samma takt i år som förra året, 2,7 procent. Både USA:s och Kinas tillväxt för i år har reviderats ned jämfört med tidigare prognoser. Eftersom de tillsammans står för en tredjedel av världens totala produktion, kommer dessa ekonomiers svagare tillväxt än väntat bidra till att hålla tillbaka uppsvinget i världsekonomin i år. En högre växel läggs in först nästa år, då den globala tillväxten bedöms öka till 3 procent.

För Sverige innebär utvecklingen i omvärlden att exportmarknadstillväxten till och med blir något svagare i år än förra året, och väntas öka takten först nästa år. Från en låg nivå i början av 2015 väntas exporten öka svagt under 2015. Dessutom räknar Almega med att Sveriges export fortsätter att tappa marknadsandelar på världsmarknaden, som den gjort under en lång följd av år.

Här kan du höra Lena Hagman kommentera konjunkturrapporten: