Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten för produktionen i den privata tjänstesektorn under fjärde kvartalet i år kommer att bli endast något svagare än under tredje kvartalet. Då låg tillväxttakten på 3,4 procent. Tillväxten för den privata tjänstesektorn sammantaget har hållit sig uppe i år till och med oktober, på i genomsnitt 3,3 procent. Tjänsteproduktionen har därmed tagit mer fart i år jämfört med förra året, då den ökade med 1,6 procent.

Den högre tillväxten i år innebär emellertid inte att tjänstesektorn befinner sig i högkonjunktur. Företagens bedömningar av konjunkturläget ligger ännu långt från indikatorvärden som noterats vid tidigare högkonjunktur, senast år 2007.

Den högre tillväxten inom tjänstesektorn i år beror främst på att fler branscher inom företagstjänster tagit mer fart. Nu finns dock tecken på att utvecklingen för flera delbranscher inom företagstjänster kommer att mattas av mot slutet av året, med teknikkonsulter och arkitekter som undantag. Även hushållens förväntningar om utvecklingen i deras egen samt hela landets ekonomi på ett års sikt har fallit under hösten, vilket talar för en svagare tillväxt för hushållens konsumtion framöver. Det kommer därmed också dämpa tjänsteproduktionens tillväxt, sannolikt i början av 2015.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn fortsätter att öka under fjärde kvartalet i år i ungefär samma takt som under föregående kvartal, dvs. kring 3 procent i årstakt. Utvecklingen har gått isär inom tjänstesektorn i år då branscher som är orienterade mot hushållens konsumtion står för större delen av den totala uppgången för sysselsättningen. Företagstjänsterna har däremot upphört att bidra starkt till ökad sysselsättning, den bransch som ända sedan 1990-talet bidragit starkt inom tjänstesektorn. Det är en anmärkningsvärd inbromsning som dels kan förklaras av den fortsatt svaga efterfrågan på svensk export, och dels av den försämrade matchningen på arbetsmarknaden som kunskapsintensiva tjänsteföretag upplever.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster mattas av ytterligare och har nu sedan andra kvartalet i år bromsat in rejält. Det innebär att den återhämtning vi såg i början av året har raderats ut och att det ser ut som att trenden mot en allt svagare prisökningstakt sedan mitten av 2011 fortsätter.

En långsam återhämtning av efterfrågan från omvärlden samt ökad konkurrens från utländska producenter som säljer tjänster i Sverige är bidragande orsaker till den låga prisutvecklingen.