Hoppa till innehåll
Rapporter

Hemserviceenkäten 2014

    Kapitel

Med anledning av debatten om rut-avdraget inför riksdagsvalet 2014 har Almega Hemserviceföretagen genomfört en enkätundersökning med företag i hemservicebranschen. Gemensamt för respondenterna är att deras tjänster omfattas av skattereduktionen för hushållsnära tjänster.

Enkäten gick ut i juni 2014 till städföretag inom Almega. Totalt 201 företag har svarat på enkäten. Svarsfrekvensen bland företag som endast erbjuder hemservice uppgick till 36 procent (67 av 186 tillfrågade).

Osäkerhet inför framtiden

Bland de medverkande företagen fanns både egenföretagare utan anställda och stora företag. I genomsnitt hade företagen 28 anställda, 53 procent var småföretag med färre än 10 anställda.

Företagens storlek (antal anställda)
Medel Summa
28,19 5582

Osäkerheten kring rut-avdragets framtid har haft en stor inverkan på branschen. Hela 63 procent av företagen svarade att planer på expansion har påverkats negativt av rut-debatten. För 23 procent av företagen har debatten inte haft någon betydelse.

Om rut-avdraget försvinner får det stora konsekvenser. Företagen uppskattar att det i genomsnitt kommer minska deras omsättning med 39 procent. Om man istället, som Socialdemokraterna vill, halverar rut-avdraget menar företagen att omsättningen minskar med 23 procent.

Tre av fyra nyanställda var tidigare arbetslösa

Av de 5 582 som är anställda i de tillfrågade företagen har 1 280 anställts det senaste året. Varje företag har i snitt anställt ytterligare 6,7 personer, en ökning av personalstyrkan med 29 procent i genomsnitt.

Antal nyanställda
Medel Summa
6,7 1280

Av de nyanställda i branschen var 74,5 procent arbetslösa eller uppsagda vid anställningstillfället. Precis som tidigare siffror visat är hemservicebranschen en väg från utanförskap till inkludering i samhället.

Tusentals jobb riskeras

På frågan hur personalstyrkan påverkas om rut-avdraget tas bort svarade 15 procent av företagen att de stänger ned hemserviceverksamheten helt och hållet. Det genomsnittliga svaret var dock att personalstyrkan minskar med 43 procent. Med 17 000 anställda i branschen innebär det att över 7300 anställda förlorar sina jobb.

Branschstatus

Företagen fick även redogöra för rut-avdragets effekt på hemservicebranschens status. Hela 78 procent anser att yrkets status har ökat sedan skattereduktionen infördes år 2007.

Yrkesstatus i hemservicebranschen

Upplever du att statusen för yrket ökat sedan rut-avdraget infördes?
Ja, stämmer mycket väl 42,6 %
Stämmer ganska väl 35,3 %
Stämmer ganska dåligt 4,2 %
Stämmer inte alls 6,8 %
Vet ej 11,1 %

Risk för ökat svartarbete

I enkäten fick företagen uppskatta hur mycket de tror att svartarbetet kommer att öka om rut-avdraget försvinner. Tre procent trodde att läget blir oförändrat eller att svartarbetet ökar med upp till 10 procent. I genomsnitt tror företagen att svartarbetet i branschen kommer att öka med 64 procent om skattereduktionen tas bort helt.