Hoppa till innehåll

Almega och Teknik­företagens Agenda för tjänsteinnovation och arbete med att etablera ett strategiskt innovationsområde (SIO)

    Kapitel

Tjänsteinnovation är inget nytt vare sig inom näringsliv, forskning eller inom samhället som helhet. Det är i dag ett svenskt styrkeområde som denna agenda lyfter fram för att värna, vidareutveckla och bygga långsiktig konkurrenskraft och välfärd kring.

För att skapa varaktig tillväxt måste svenskt näringsliv ta tillvara och vidareutveckla svenska styrkeområden. Tjänsteinnovation, tjänsteutveckling och tjänsteleverans är sådana svenska styrkeområden och troligen även de områden som kan ge svenskt näringsliv bäst utväxling för tillväxt, och som i samverkan med andra områden kan möjliggöra framtida svensk konkurrenskraft. Betydelsen av tjänsteområdet har ökat nationellt och internationellt i och med att näringslivets och samhällets struktur har förändrats. För näringslivet har tjänsteområdet blivit en förutsättning för konkurrenskraft och för att kunna möta de krav som finns från marknad, kunder och ägare.

Dessutom har tjänsteinnovationsområdet en unik möjlighet att möta de globala samhällsutmaningarna, eftersom det bygger på kund/marknadsanpassning samt samverkan och hantering av komplexa system i föränderliga miljöer. Inom dessa områden är både svensk forskning och företagande internationellt ledande. Dessa områden drar även till sig allt större internationellt intresse från näringsliv, akademi och internationella organisationer såsom exempelvis EU och OECD.

För att säkerställa framtida konkurrenskraft inom tjänsteinnovationsområdet; som möter allt större internationell konkurrens, krävs förutom nytänkande även fokusering och kraftsamling i form av bland annat effektivt utnyttjande av befintliga resurser och strukturer. Det gäller även samverkan med strukturer som är specialiserade på att förstå och hantera branschmässiga eller tekniska utmaningar. Centralt för framgångsrik tjänsteutveckling är också en samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga Sverige, samt ett aktivt arbete som inte bara säkerställer samverkan och kunskapsutveckling utan även verkar för en fortsatt internationell excellense inom området.

Denna strategiska agenda inom tjänsteinnovation verkar för att svensk konkurrenskraft ska stärkas och att svensk tjänstekompetens ska bli attraktivt även för internationellt näringsliv. Perspektivet i agendan är att säkerställa en struktur som möjliggör framtida tillväxt.