Hoppa till innehåll
Rapporter

Branschfakta 2013
-Fakta och utveckling för städ- och serviceentreprenad­branschen

    Kapitel

Städ- och servicebranschen består av 1 913 aktiebolag med sammanlagt över 50 000 anställda och omsatte över 26,1 miljarder kronor år 2011/2012. Årets branschrapport visar att företagen klarar finanskrisen (utan några större konsekvenser). Branschen har fått en viss negativ resultatpåverkan av den ekonomiska utvecklingen. Branschen växer fortfarande, men i långsammare takt än tidigare år.

Även om branschen tycks ha klarat sig bra under de senaste åren och volymmässigt tagit ytterligare ett steg framåt, ökar fortfarande prispressen och konkurrensen. Statistik från SCB samt vår enkät till företagen visar att företagens kostnader ökar mer än priserna på de tjänster som företagen levererar. Konkurrensen från oseriösa aktörer i branschen upplevs också som ett stort problem hos majoriteten av företagen. Villkoren på marknaden är framförallt missgynnande vid upphandling av rena städtjänster. Det är också en av förklaringarna till att majoriteten av företagen erbjuder närliggande tjänster som medför en mer rationell verksamhet och som kan utföras med samma personal. (En utveckling som håller i sig utifrån svaren i årets företagsenkät.)

42 procent av företagen deltog i offentlig upphandling under det senaste året vilket ändå är en ökning med närmare 5 procentenheter i jämförelse med föregående år. Deltagandet i offentliga upphandlingar ökar för första gången sedan 2007. Andelen av den omsättning som kommer från offentlig upphandling har fortsatt att öka totalt sett. Det råder fortfarande en enighet i branschen gällande den kritik som finns gentemot hur offentlig upphandling fungerar. Det är för mycket fokus på priset och för dålig uppföljning av egna ställda krav.

De privata aktörerna står för majoriteten av de anställda (70 procent) som arbetar med städ- och servicetjänster i Sverige. Den del av städ- och servicepersonalen som är anställda inom stat, kommun och landsting (inklusive offentligt ägda företag) har minskat med 19 procentenheter sedan 2005.

Antalet konkurser har ökat kraftigt efter kvartal fyra 2011. Det totala antalet konkurser under perioden är 198 vilket är 57 procent högre än under motsvarande föregående period. Samtidigt registreras ovanligt många nya företag i branschen. Att det är så många nya företag med i statistiken påverkar branschens omsättningsökning negativt eftersom årsredovisningarna inte är tillgängliga för ca 500 företag.

En klar majoritet av företagen har utökat sitt tjänsteutbud under de senaste två åren och planerar också att utöka utbudet av tjänster kommande år. Det är också en av förklaringarna till att det blir allt vanligare att arbeta som underentreprenör och att anlita underentreprenörer. Fler företag än tidigare kallar sig för service- eller facilityföretag snarare än städföretag.

Städ och servicebranschen är en jobbskapande bransch. Mer än 50 procent av dem som anställdes i branschen under föregående år kom från tidigare arbetslöshet. Många är födda utanför Sverige (46 procent) och en låg andel har en eftergymnasial utbildning (14 procent). Det är en kvinnodominerad bransch där 78 procent av de anställda är kvinnor (inom stat, kommun och landsting inklusive offentligt ägda företag är siffran 90 procent och hos privata aktiebolag 60 procent) och städyrket är det åttonde vanligaste kvinnoyrket i Sverige.