Hoppa till innehåll

Senior-RUT

    Kapitel

Många äldre vill ha hjälp med städning, matlagning och annat praktiskt, men får inte det stödet från den kommunala hemtjänsten. Samtidigt är många äldres förmåga att betala för privata RUT-tjänster begränsad. Därför föreslår Almega att skatten på hushållstjänster till äldre helt tas bort. Med äldre avses dem som fyllt 67 år – de flesta har gått i pension och den månad man fyllt 67 upphör det lagstiftade anställningsskyddet att gälla.

Almega föreslår att den framgångsrika RUT-reformen utvecklas genom att ett särskilt senior-RUT införs. Senior-RUT innebär förmånligare RUT-tjänster för äldre. Konstruktionen är enkel – skatten tas bort helt på hushållsnära tjänster för dem som fyllt 67 år.

Enligt SCBs rapport från 2009 Sveriges framtida befolkning 2009-2060 kommer antalet personer som är 80 år och äldre att öka med 70 procent i Sverige de närmaste tjugo åren. Kommunernas äldreomsorg och resurser har svårigheter att möta kraven från denna växande grupp. Kapacitetsbristen resulterar inte bara i att äldreomsorgen blir mer tyngd av uppgifter. I de fall där det allmänna inte förmår ta ansvar för omsorgen om äldre tas den över av anhöriga. Detta sker på bekostnad av de anhörigas livskvalitet och arbetsförmåga, det är ett oavlönat arbete som främst faller på kvinnor, och studier visar att de äldre själva är obekväma med att be anhöriga om hjälp.

Senior-RUT kan inte och ska inte ersätta den hemtjänst som erbjuds i enlighet med socialtjänstlagen. Äldre och anhöriga är i huvudsak nöjda med den kommunala hemtjänsten. Men för alla de som vill ha hjälp med hushållstjänster som kommunerna inte förmår erbjuda skulle det vara ett bra alternativ. Senior-RUT skulle också underlätta för äldre att välja bland en större mångfald av utförare, och själva kunna påverka när och hur man vill ha hjälp.

Almegas medlemmar bland hemserviceföretagen vittnar om att det blir allt vanligare att kommuner hänvisar äldre personer som söker hemservice till RUT-tjänster istället. Samtidigt är förmågan att betala för rent privata tjänster begränsad – pensionen är lägre än den inkomst man hade under arbetslivet.

De senaste siffrorna från Skatteverket visar att RUT-reformen blir allt mer etablerad. 2012 köpte hushållen RUT-tjänster så de fick en skattereduktion om totalt 2,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 400 miljoner kronor jämfört med 2011.

Senior-RUT skulle också bidra till fler arbetstillfällen. Enligt våra egna siffror skapades drygt 2000 nya RUT-jobb bara under 2012 och Skatteverket har visat att 17 000 företag utförde tjänster åt en halv miljon svenskar. Hemservicebranschen har vuxit till att omfatta nära 15 000 personer. Enligt SCB köpte personer över 65 år en fjärdedel av RUT-tjänsterna. Omräknat i antal sysselsatta i branschen motsvarar det 3 800 jobb. Om seniorer får ökade möjlighet att köpa RUT-tjänster ökar det antalet.
Det är en bra grund för att ta denna reform ett steg vidare med senior-RUT, också ur ett jobbskapande perspektiv.

Att utvidga RUT med en särskild nivå för tjänster till äldre är en naturlig fortsättning för en redan framgångsrik reform. En reduktion som helt tar bort skatten på hushållstjänster till äldre skulle:

  • höja de äldres välfärd genom att göra det billigare för dem att köpa tjänster,
  • öka deras inflytande över vardagen genom att göra det stora utbudet av serviceföretag mer tillgängligt,
  • stärka äldres möjlighet till oberoende och trygghet,
  • öka utbudet av kvalificerad arbetskraft genom att anhöriga inte längre behöver gå ner i beskattad arbetstid för att ta hand om äldre,
  • bidra till en mer jämställd arbetsmarknad, eftersom kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland dem som uppger att de gått ner i arbetstid eller slutat arbeta som en konsekvens av privat omsorgstagande och
  • skapa nya arbetstillfällen genom att fler tjänstetimmar köps när det blir billigare.

Senior-RUT innebär att skattekilen i normalfallet helt tas bort på dessa tjänster. Den summa kunden betalar blir då i vanliga inkomstlägen samma belopp som det som den som utför tjänsten får betalt.

Senior-RUT är en reform som både bidrar till bättre service till och större trygghet för de allt fler äldre. Reformen innebär inte nya offentliga utgifter, men skapar nya arbetstillfällen. Vi menar att det är ett förslag som riksdagens partier inte kan säga nej till, särskilt inte då Sverige både står inför en stor demografisk utmaning och en växande arbetslöshet.