Hoppa till innehåll

Låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar för svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn.

Under första kvartalet i år ökade tjänsteproduktionen med 3,2 procent från motsvarande kvartal 2012, kalenderkorrigerat, enligt nationalräkenskaperna. Utfallet gick i motsatt riktning jämfört med tjänsteindikatorn som pekat på nära nolltillväxt. Ändå har tjänsteindikatorn historiskt sett varit en träffsäker indikator för tjänsteproduktionens riktning. Skillnaden mellan företagens svar i KI-barometern, som tjänsteindikatorn utgår ifrån, och utfallet enligt SCB:s siffror är nu ovanligt stor. Med andra ord har företagens förväntningar om första kvartalets efterfrågan och produktion indikerat en betydligt svagare utveckling än utfallet enligt SCB. Almega pekar i denna rapport på ett antal förklaringar till denna stora diskrepans, men utgår från att företagens svar i KI-barometern fortfarande speglar den underliggande konjunkturutvecklingen för tjänstesektorn inom näringslivet i Sverige.

Tjänsteindikatorn för andra kvartalet pekar på närmast oförändrad produktionsnivå jämfört med motsvarande kvartal förra året. Tjänstesektorn ser därmed ut att ha intagit vänteläge inför den konjunkturförbättring som företagen förväntar sig under det närmaste halvåret.

Starkast tillväxt under första kvartalet visade företag inom vård och omsorg, utbildning, hälso- och sjukvård samt finanssektorn. Dessutom bidrog en del av företagstjänstbranschen samt fastighetsbolag i relativt stor omfattning till den oväntat höga tillväxtsiffran för den privata tjänstesektorn.
Almegas arbetsmarknadsindikator har pekat på att sysselsättningen under årets första kvartal skulle börja falla, men utfallet blev klart bättre än väntat, det vill säga en ökning med 2,4 procent jämfört med första kvartalet förra året. Förväntningarna om ökad efterfrågan under resten av året kan ligga bakom den positiva utvecklingen. Ändå har relativt stora neddragningar genomförts inom delar av tjänstesektorn. Varslen om uppsägning steg under förra året inom den privata tjänstesektorn, som svarade för 45 procent av det totala antalet varsel. Almegas indikator visar fortsatt försvagning av sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under andra kvartalet. Företagens höga förväntningar om ökad efterfrågan under andra kvartalet ser inte ut att infrias, vilket talar för fler neddragningar av personal. Fortsatt svag efterfrågan samt svag pris- och produktivitetstillväxt bidrar sannolikt till fortsatta neddragningar inom tjänstesektorn.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten ligger kvar på en låg nivå. Indikatorn ligger nu på 53,4, vilket är nära 50, den punkt där priserna är ungefär oförändrade. Det är dock skillnad mellan prisutvecklingen inom handel och övriga tjänstenäringar. Indikatorn pekar på en tydlig fortsatt avmattning av prisökningarna inom handeln, medan övriga tjänster visar på en liten ökning av prisökningstakten.

Lena Hagman och Linnea Kvist
Stockholm 11 juni 2013

Tjansteindikatorn_2013_Q2.jpg