Hoppa till innehåll

Remissyttrande – Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

Almega konstaterar att det i departementspromemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning. Avsikten är att förbättra arbetet med att analysera och beskriva vilka konsekvenser nya regler förväntas få. Denna ambition stöds fullt ut av Almega.

Almega vill dock understryka betydelsen av att hela regelgivningskedjan omfattas i förbättringsarbetet. Sverige behöver en samlad regelgivningsprocess.

I betänkandet ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” (SOU 2021:60) föreslås en sådan sammanhållen process för hela regelgivningskedjan. Almega har ställt sig bakom dessa förslag och anser att de bör genomföras.

Almega anser att de nu remitterade förslagen till förbättringar av konsekvensutredningsförordningen bör beredas tillsammans med nämnda utredningsbetänkande och att regeringen snarast bör återkomma med ett samlat förslag.

Almega ställer sig bakom det remissyttrande som har lämnats in av Svenskt Näringsliv. Vi vill hänvisa till vad som där framförs avseende såväl regelgivningsprocessen i stort som i fråga om innehållet i nu remitterat förslag till förbättrade konsekvensutredningar. Almega kan konstatera att även yttrandet från Näringslivets regelnämnd (NNR) innehåller liknande och relevanta resonemang av betydelse att beakta i det fortsatta beredningsarbetet.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Kontaktpersoner

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer

Fredrik Östbom

Chef Näringspolitik och Opinionsbildning

Stockholm

+46 8 762 68 92 +46 73 059 69 96 E-post

Läs mer