Hoppa till innehåll

Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål m m (SOU 2015:12)

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över ovan nämnda betänkande och vill med anledning härav framföra följande.

Det kostar både företag och upphandlande myndigheter tid och därmed pengar att upphandlingar blir överprövade. Företagens lägger ner omfattande tid på anbudsarbete. Om eventuella fel kan rättas under pågående upphandling istället för i en överprövning kan det innebära effektivitetsvinster.

Effektiva och väl fungerande rättsmedel i offentlig upphandling är betydelsefullt för leverantörerna till offentlig sektor. Almega välkomnar därför Överprövningsutredningens betänkande som vi menar har genomförts på ett överlag bra sätt. Samtidigt finns andra aspekter som påverkar överprövningar. Dels har gränsen för direktupphandling höjts, dels kommer nya upphandlingsregler i och med implementeringen av upphandlingsdirektiven att innebära att förutsättningarna delvis ändras.

Utifrån utredningens direktiv menar Almega att utredningen har landat i tillfredsställande slutsatser. Ett sätt att kunna få till en effektivare offentlig upphandling inbegripet en effektivare överprövning, är genom en fungerande dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. Vår uppfattning är att förslagen kan komma att kunna utveckla dialogen, vilket vi välkomnar.

Ansökningsavgift och processkostnadsansvar

Almega delar utredningens bedömning att det inte är en bra strategi att införa ansökningsavgifter eller processkostnadsansvar. Utredningen tar upp flera skäl för att inte införa avgifter och/eller processkostnadsansvar. För att en avgift ska få betydande effekt på benägenheten att överpröva behöver nivån vara betydande. Det kan hindra rättsutveckling då mindre resursstarka företag avstår på grund av kostnaderna. Även små och medelstora företag skulle drabbas i större utsträckning av avgifter och kostnader än de större företagen.

Utredningen tar även upp det avgörande i Högsta domstolen som där processkostnader vid överprövning ansetts vara att betrakta som ersättningsgill skada. Utredningen vill därför införa en regler som ska förhindra detta. Almega ställer sig bakom utredningens förslag. 

Den förlängda avtalsspärren

Almega delar bedömningen att den förlängda avtalsspärren bör kvarstå i befintlig omfattning.

Påkallandefrist m.m.

Almega har varit kritiska till den ursprungliga tanken med preklusionsfrist som innebär att leverantörer direkt skulle behöva överpröva delar som rör tidiga skeenden i ett upphandlingsförfarande. En sådan modell skulle möjligen kunna leda till fler överprövningar och att leverantörerna tidigt tvingas göra överväganden som i sig blir kostnadsdrivande.

Utredningens förslag med en påkallandefrist är en mellanväg och givet alternativet välkomnar Almega utredningens förslag. Men förslaget är också oprövat. Om det införs bör det utvärderas och om det visar sig att påkallandefristen har fler negativa följdverkningar bör det avvecklas. En fråga som uppkommer är om de upphandlande myndigheterna kommer att hantera leverantörernas anmärkningar mot felet eller bristen på ett korrekt sätt. En utvärdering bör självklart därför inbegripa även leverantörernas erfarenheter.

Påkallandefristens främsta förtjänst bör kunna bli myndigheters incitament att lyssna till leverantörernas synpunkter ökar. Förhoppningsvis kommer det betyda att fler fel och brister i upphandlingar åtgärdas redan innan en överprövning skulle kunna bli aktuell.

Almegas egen kartläggning bland medlemsföretag visade att företagen redan idag är aktiva. De framför synpunkter och ställer frågor som rör oklarheter i förfrågningsunderlagen. Vår uppfattning är därför att företagens och upphandlande myndigheters arbetsbörda bör inte kommer öka om förslaget införs.

Utredningen föreslår att omständigheter eller bevis skall framläggas i första instans om inte part gör det sannolikt att det inte hade kunnat åberopas i första instans. Förslaget är ett sätt att kunna koncentrera överprövningarna till underrätt. Almega ställer sig bakom förslaget, troligen kommer det leda till en effektivare och mer förutsebar process.

Tidsfrist

Vidare föreslår utredningen att en tidsfrist på 90 dagar för förvaltningsrätternas handläggning ska införas. Almega välkomnar förslaget då det kommer göra att både upphandlande myndigheter och leverantörer får förutsättningar att kunna planera för verksamheten. Almega delar också bedömningen att förslaget kan genomföras inom ramen för redan befintliga resurser hos förvaltningsrätterna. Det är snarare en fråga om styrning, både av den egna verksamheten med även att vara tydliga gentemot parterna så att avgörande skall ske inom 90 dagar.

Tidsfrist för ansökan om upphandlingsskadeavgift

Utredningen föreslår ingen ändring av reglerna vad gäller Konkurrensverkets utdömande av upphandlingsskadeavgift. Upphandlingsskadeavgiften är mycket viktig eftersom den begränsar problemen med otillåtna direktupphandlingar. Ofta är dessa svåra att upptäcka och Konkurrensverket får informationen sent i processen. Av den anledningen kan Konkurrensverket behöva ha mer tid. Almega menar att utredningen inte tillräckligt analyserat frågan och efterfrågar en ny mer genomgripande utredning.

I övrigt instämmer Almega i övrigt de synpunkter som framförts av Föreningen Svenskt Näringsliv.

 

Stockholm 12 juni 2015

Ulf Lindberg                                                     Stefan Holm

 

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 juni 2015

Läs remissen