Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén ”En förbättring av den inre marknaden: mer möjligheter för enskilda och företag (KOM(2015)550 slutlig)

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Utrikesdepartementet


Svar senast

15 januari 2016


Länk till remiss

Läs remissen