Tjänsteproduktionen håller uppe BNP-tillväxten

Almegas Tjänsteindikator Q2 2014 visar att det hittills i år huvudsakligen är den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt.
– Det beror både på att industrin ännu inte tagit fart, men också på en omvälvande strukturomvandling, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas Tjänsteindikator Q2 2014 visar att det hittills i år huvudsakligen är den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt.

– Det beror både på att industrin ännu inte tagit fart, men också på en omvälvande strukturomvandling, säger Lena Hagman, chefekonom.

Almegas Tjänsteindikatorn pekar på att tjänsteproduktionen kommer öka i ungefär samma takt under andra kvartalet som i början av året, vilket innebär att den under första halvåret kommer visa en uppgång med omkring 2 procent jämfört med första halvåret 2013.

Efter en avmattning under perioden 2011 - 2013, i samband med svag efterfrågan från både omvärlden och exportindustrin i Sverige, har det börjat vända för större delen av sektorn företagstjänster. Även återhämtningen för bemanningsbranschen från förra året fortsätter.

– Vi kan nu se att det vänder för företagstjänster samtidigt som industrins produktion och investeringar fortsatt att minska. Mycket talar för att det handlar om en ännu snabbare strukturomvandling där svensk ekonomi blir alltmer beroende av att exporten får ett ökat kunskapsintensivt tjänsteinnehåll., säger Lena Hagman, chefekonom på Almega i en kommentar.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer fortsätta att öka under andra kvartalet i år. Men eftersom sysselsättningen ökade betydligt mer än väntat under förra året, medan tillväxten i tjänstesektorn blev svagare, räknar Almega med att sysselsättningen i den privata tjänstesektorn kommer att öka något långsammare i år jämfört med förra året.

Almegas prisindikator visar att prisökningstakten för privata tjänster pekar fortsatt svagt uppåt för andra kvartalet 2014. Det innebär att den avmattning vi sett sedan mitten av 2011 har vänt. Fortfarande ligger indikatorn ändå på en nivå nära 50, en punkt där priserna är ungefär oförändrade. Det är framförallt priserna inom handeln som drar upp tjänsteprisutvecklingen totalt sett.

En långdragen återhämtning av efterfrågan från omvärlden samt hård konkurrens från utländska producenter är fortsatt bidragande orsaker till den låga prisutvecklingen.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig. Detta visade sig också stämma.

För mer information, kontakta:

Lena Hagman, chefekonom Almega

Tel. 08-762 69 61, lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, branschanalytiker Almega

Tel. 08-762 66 21, linnea.kvist@almega.se

David Wästberg, presschef Almega

Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se