Hoppa till innehåll

Förbättra matchningen mellan jobb och utbildningar

Reformeringen av Arbetsförmedlingen måste fortsätta. Fristående leverantörer är de som är bäst på att matcha arbetslösa till jobb eller kompetens­utveckling som leder till jobb.

 • Arbetsförmedlingen bör få ett smalt, men vasst uppdrag fokuserat på att fatta beslut om insatser och att kontrollera och utvärdera.
 • Arbetsförmedlingen ska också vara expertmyndighet för att bedöma de framtida kompetensbehoven på arbetsmarknaden.
 • Fristående jobbförmedlare är de som är bäst på att verkligen matcha arbetslösa till jobb eller kompetens­utveckling som leder till jobb. De står nära både näringslivet och de arbetssökande. I konkurrens med varandra utvecklas de dessutom hela tiden och kommer med innovativa lösningar på hur effektiv matchning ska gå till.
 • Alla arbetslösa som har behov av stöd måste få delta i insatser hos fristående leverantörer.
 • Kommuner ska inte driva arbetsförmedling.

Vad handlar det om?

Företag får allt svårare att hitta rätt kompetens till de lediga jobben och nästan åtta av tio företag har rekryteringsproblem.

Samtidigt har långtidsarbetslösheten ökat. Kompetensförsörjningen måste förbättras för att svenska företag ska kunna växa. Matchningen mellan arbetssökande och företag med rekryteringsbehov måste förbättras och bli mera intensiv. Arbetsförmedlingen har inte lyckats i sitt uppdrag och måste fortsatt göras om i grunden.

Hur drabbas tjänste­företagen?

Den nya matchningstjänsten Rusta och matcha har införts och fristående leverantörer har på kort tid etablerat sig i hela landet.

Resultaten är goda – en hög andel av de arbetssökande som tar del av tjänsten får jobb eller påbörjar utbildning. Problemet är att bara var femte arbetslös som har behov av stöd för att hitta nytt arbete eller påbörja en utbildning får ta del av matchningstjänsten, arbetsmarknads­utbildning eller någon av de andra upphandlade arbetsmarknadsinsatserna.

Fristående leverantörer är de som är bäst på att matcha arbetslösa till jobb eller kompetens­utveckling som leder till jobb. De står nära både näringslivet och de arbetssökande. I konkurrens med varandra utvecklas de dessutom hela tiden och kommer med innovativa lösningar på hur effektiv matchning ska gå till. Fristående jobbförmedlare ska sköta det matchande och rustande arbetet i hela landet.

Nu har dock även kommunerna visat intresse för att bli leverantörer. Men att kommunalisera Arbetsförmedlingen är helt fel eftersom arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet med målet att förbättra matchningen och öka rörligheten på hela arbetsmarknaden.

Kommunerna kan heller inte gå i konkurs och det skapar osund konkurrens, vilket förhindrar konkurrens på lika villkor.

Vi är övertygade om att de fristående jobbförmedlarna kan verka för kommunernas bästa och att de står redo att axla utmaningen. Istället för att konkurrera med de fristående aktörerna behövs samarbete mellan Arbetsförmedlingen, de fristående leverantörerna och kommunerna. Alla har samma intresse att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten.

Vad tycker Almega?

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken, det vill säga hjälp att söka arbete, arbetsmarknads­utbildning, samt olika sorters praktik måste återupprättas och alla arbetslösa som har behov av stöd måste få delta i insatser hos fristående leverantörer.

Arbetsförmedlingens uppdrag ska vara fokuserat på att fatta beslut om insatser och att kontrollera och utvärdera. Arbetsförmedlingen ska också vara expertmyndighet för att bedöma de framtida kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Det innebär fortsatt ansvar för statistik, nationell och regional branschsamverkan och arbetsmarknadsanalys.

Genom att fokusera på sin kärnverksamhet kan Arbetsförmedlingen steg för steg avveckla sin egen förmedlingsverksamhet. Stödet till arbetsgivare ska koncentreras till att driva Platsbanken och att handlägga beslut om de olika anställningsstöden.

Fristående jobbförmedlare ska sköta det matchande och rustande arbetet i hela landet.

Vi tycker att:

 • Arbetsförmedlingens uppdrag ska ha fokus på myndighetsutövning och kontroll av leverantörer och arbetssökande.
 • Alla arbetssökande med behov av stöd för att hitta nytt arbete eller utbildning ska få möjlighet att delta i matchningstjänst hos fristående leverantör.
 • Likvärdig profilering av de arbetssökande i hela landet. Vilken matchning du får ska inte avgöras av ditt postnummer.
 • Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster ska bli bättre på att tillgodose företagens kompetensbehov.
 • Arbetsmarknads­utbildningarna ska riktas mot bristyrken.
 • Kommuner ska inte driva arbetsförmedling. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet som ska öka rörligheten på arbetsmarknaden i hela landet.

Vad behöver göras?

 • Politikens mål måste vara en bättre och mer fungerande arbetsmarknad som kan överbrygga glappet mellan de många arbetssökande och den stora kompetensbrist som finns i många svenska företag, inte minst inom tjänstesektorn.
 • Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen ska resultera i ökad konkurrensutsättning, mer resultatstyrning och att alla arbetslösa som har behov av stöd ska få ta del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
 • Reformering av Arbetsförmedlingen ska fortsätta och uppdraget att sköta det matchande och rustande arbetet i hela landet läggas på fristående jobbförmedlare.