Hoppa till innehåll

Almegas historia

Almega bildades år 1992 men har en betydligt längre historia än så. Här kan du läsa mer om Almegas och förbundens långa resa tillsammans från 1904 då grunden lades genom den Allmänna Gruppen.

Bild på skrivmaskin

1902

SAF bildas.

1904

Företagen i SAF delas in i yrkesförbund och de företag som inte passar in i denna kategorisering hamnar i SAFS: s avdelning för övriga branscher – den Allmänna Gruppen.

1921

Allmänna Gruppen bildar ett eget arbetsgivarförbund inom SAF. Förbundet utgörs av ”moderna branscher” som kemi, plast, gummi, läkemedel med flera. Flera branscher samverkade tidigt i Allmänna Gruppen, med gemensam VD och personal. Allmänna Gruppen växer i takt med att nya branscher uppstår.

1980-tal

Vid 80-talets mitt är industri- och tjänstesektorerna lika stora inom Allmänna Gruppen, som då byter namn till SAFs Allmänna Arbetsgivarförbund. Inom tjänstesektorn finns bl a tekniska konsulter, arkitekter, städentreprenörer, vaktbolag, dataföretag och konsulter. Många tjänsteföretag finns också i andra SAF-förbund, bland annat i HAO, Handelns Arbetsgivarorganisation.

1990-tal

SAF beslutar att löne- och avtalsförhandlingar ska ske förbundsvis. Ett antal förbundsgrupper bildas på initiativ av SAF. Tanken är att genom förbundsgrupper skapa nödvändiga resurser föra att kraftfullt kunna förhandla och bedriva opinionsbildning. SAFS:s Allmänna Arbetsgivarförbund byter namn till Allmänna Arbetsgivarförbundet och samverkar under ett gemensamt varumärke och servicebolag benämnt Almega tillsammans med bland annat Livsmedelsindustrin, vilket sker 1992.

De statligt ägda företagen, som tidigare haft sin hemvist i SFO (Statsföretagens Förhandlingsorganisation), vill ansluta sig till de förbund och förbundsgrupper inom SAF där de naturligen hör hemma. 1993 bilder Samhallkoncernen ett egen förbund inom Almega. 1993 delar SFO upp sig i Arbetsgivaralliansen för ideella organisationer samt Alliansen för de stora statsägda bolagen. Alliansen går in som nytt förbund i Almega.

Allmänna Arbetsgivarförbundet delas 1996 upp i två förbund: Almega Industri- och Kemiförbundet och Almega Tjänsteförbunden. Tjänstebranscherna växer och behovet av en gemensam plattform som kan ta tillvara, öka förståelsen för och stärka tjänstesektorns intressen i förhållande till industrin och andra branscher växer.

2000

Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund och Privatvårdens Arbetsgivarförbund lämnar HAO och går med i Almega. Tillsammans med Almega Tjänsteförbunden bildar man ”Forum för tjänsteföretagare”, en plattform för att stärka tjänstesektorn och öka medlemsnyttan genom gemensam näringspolitik och påverkan. Därmed lades grunden för Almegas näringspolitiska arbete.

2001

SAF och Industriförbundet går ihop och bildar Svenskt Näringsliv (SN) och sektorsindelning tydliggörs ytterligare. Avgifterna till SN sänks kraftigt och antalet anställda i den sammanslagna organisationen minskar från cirka 500 till knappt 200. Mycket service, som lämnats till medlemsorganisationer och medlemsföretag direkt från SAF respektive Industriförbundet, tas bort. För att säkerställa servicen till medlemmarna inom nödvändiga expertområden tvingas förbunden bygga upp dessa funktioner internt. I Almega tillförs över tid cirka 10-15 tjänster inom områden som upphandling, arbetsmiljö, statistik, pensioner- och försäkringar med mera.

Alliansen upphör som förbund och uppgår i Almega Tjänsteförbunden. IT-företagen inom Almega Tjänsteförbunden och telekomföretagen från Alliansen bildar IT-företagens Arbetsgivarorgansation.

2002

Fastighetsarbetsgivarna, en helt fristående arbetsgivarorganisation med 1900 företag, ansluter till Almega och bildar Almega Fastighetsarbetsgivarna inom ramen för Almega Tjänsteförbunden.

2003

Almega Industri- och Kemiförbundet jämte Livsmedelsbranschen med flera industribranscher lämnar Almega och därmed blir Almega en renodlad tjänsteföretagsorganisation.

Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA), lämnar sin kanslisamverkan med Grafiska företagens förbund och blir ett eget förbund inom Almega.

Almega AB:s styrelse lägger fast en varumärkesstrategi som en konsekvens av att SN endast ska hantera frågor som är gemensamma för alla företag inom SN. För frågor som gäller alla tjänsteföretag sker kommunikation genom varumärket Almega. Frågor som har bäring på enskilda förbund/branscher hanteras varumärkesmässigt med varumärket för respektive förbund/bransch. Varumärkena ska dock stärka varandra kommunikativt.

Bemanningsföretagen inom Almega Tjänsteföretagen bildar tillsammans med branschorganisationen SPUR ett nytt förbund inom Almega, Bemanningsföretagen.

2007

IT & Telekomföretagen bildas genom sammanslagning av IT-företagens Arbetsgivarorganisation och IT-Företagen (bransch).

2009

MIA namnändrar till Medieföretagen i samband med att arbetsgivardelen i Tidningsutgivarna och arbetsgivarorganisationen för public service, SRAO, går ihop med MIA.

2010-talet

Branschverksamheterna växer kraftigt, det vill säga det branschinriktade påverkansarbetet som finansieras med egna avgifter. Bland annat bildas bransch Sjukvård och Individ&Familj inom Vårdföretagarna, som sedan tidigare harbransch Personlig assistans och Äldreomsorg. Serviceentreprenörerna inom Almega Tjänsteförbunden byter namn till Serviceföretagen och bildar underbranscherna Städföretagen, Hemserviceföretag, Saneringsföretagen och FM-företagen. Sedan tidigare finns branschorganisationen Utbildningsföretagen.

Även Säkerhetsföretagen inom Almega Tjänsteföretagen bildar en egen branschorganisation och blir därefter ett eget förbund. De lämnar Almega 2017.

Samhall lämnar Almega 2019.

Svenska Teknik&Designföretagen, tidigare branschverksamhet, bildade också ett eget förbund och bytte namn till Innovationsföretagen 2019.

2020 –

Ann Öberg, vd Almega.
Ann Öberg, vd Almega.

Vd-ordning

Göran Trogen 1992 – 2003

Jonas Milton 2003 – 2015

Anna-Karin Hatt 2015 – 2019

Thomas Erséus 2019 – 2021

Ann Öberg 2021 –