Hoppa till innehåll

Mellan den 2 och 4 februari kommer hundratals centerpartister samlas i Helsingborg. De kommer att umgås, nätverka, tala och lyssna. Och förstås, välja en ny partiledning. Vi hoppas givetvis att vi även efter partiets extrastämma och kommundagar kommer kunna föra en god och konstruktiv dialog med den nya partiledningen kring hur vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för en växande tjänstesektor att växa ytterligare.

Företagen stärker Sverige

jänstesektorn är Sveriges jobbmotor. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn. Sektorn är också värdeskapande och står för mer än hälften av Sveriges samlade produktion.

Sverige har blivit starkt tack vare vårt företagande. Nya innovationer har gett oss ekonomisk tillväxt, nya arbetstillfällen och socialt välstånd. När Sverige nu står inför stora utmaningar med växande utanförskap och stigande arbetslöshet behövs detta entreprenörskap mer än någonsin. Här har tjänstesektorn en unik förmåga att skapa jobb som ger människor möjligheten att ta sig in i samhällsgemenskapen.

Beräkningar gör gällande att om arbetsgivaravgifterna sänks med tre procentenheter, skulle fler än 100 000 nya jobb kunna skapas.

I år kommer Sverige att gå in i en lågkonjunktur. Det är alla ekonomiska bedömare överens om. För att mildra lågkonjunkturens effekt på Sveriges fortsatta utveckling är det helt avgörande att tjänstesektorn ges ännu bättre förutsättningar för att fortsätta skapa värde. Till Centerpartiet och dess nya ledning vill vi därför skicka med tre konkreta förslag, att reflektera över när de samlas i Helsingborg.

1. Sänk arbetsgivaravgifterna. I Sverige hämmas i dag tjänstesektorns utveckling av höga svenska arbetskraftskostnader. Kostnaden att anställa är högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer, vilket till stor del beror på våra höga arbetsgivaravgifter. Om tjänstesektorn även fortsatt ska kunna skapa välstånd och jobb får vi inte straffbeskatta sektorns viktigaste resurs – kompetensen. Beräkningar gör gällande att om arbetsgivaravgifterna sänks med tre procentenheter, skulle fler än 100 000 nya jobb kunna skapas.

2. Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen. Reformeringen av Arbetsförmedlingen har i all väsentlighet varit framgångsrik. Men mycket mer behöver göras för att rusta och matcha arbetslösa till jobb samt säkra tjänstesektorns kompetensförsörjning. I den fortsatta reformeringen måste myndighetens uppdrag bli smalare men vassare och fokusera på att fatta beslut om insatser samt kontrollera och utvärdera. Lämna matchning och kompetensutveckling av arbetslösa till jobb åt de som kan det bäst – de fristående jobbförmedlarna.

3. Utveckla den offentliga upphandlingen. Fler tjänsteföretag måste få möjlighet att delta i offentliga upphandlingar och bidra till utvecklingen av de offentliga tjänster som medborgarna ska ta del av. Det handlar dels om att regelverket ska utformas på ett ändamålsenligt sätt, dels om att upphandlingarna ska genomföras på ett affärsmässigt sätt och främja konkurrens. Vi vill utveckla den offentliga upphandlingen och bidra till ökad dialog mellan upphandlande organisationer och leverantörer – för ökad kvalitet i de offentliga affärerna.

Bättre förutsättningar krävs

När politiken präglas av krishantering och kortsiktiga åtgärder får man inte glömma bort att lyssna på de konstruktiva krafter som verkar för ett bättre Sverige. Vi inom Almega ser fram emot att träffa den nya centerledningen (och givetvis alla andra intressenter) för att berätta mer om hur vi kan hjälpa till att övervinna utmaningarna.

Att tjänstesektorn ges goda förutsättningar är helt centralt för att Sverige ska kunna möta och sedermera ta sig ur lågkonjunkturen på bästa sätt. Tjänstesektorn är framtidssektorn och tjänsteföretagen är Sveriges jobb-, tillväxt- och integrationsmotor.

Ann Öberg, vd, Almega

Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega