Hoppa till innehåll

Tjänsteindikatorn för årets tredje kvartal pekar på fortsatt stark efterfrågan och produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn. Liksom förra året är det företagstjänster som har bidragit mest till den ökade tillväxten i tjänstesektorn, men bidraget har krympt.

Efter en oväntat svag tillväxt under första kvartalet svängde den tillbaka uppåt som en jojo under andra kvartalet, från en ökning med 2,2 procent till hela 5,3 procent, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex.

Liksom förra året är det företagstjänster som har bidragit mest till den ökade tillväxten i tjänstesektorn, men bidraget har krympt. I år har några andra branscher bidragit mer än tidigare till produktionsökningen inom tjänstesektorn, särskilt partihandeln samt vård och omsorgsföretag.

Q3.png

Almegas enkätundersökning bland medlemsföretag inom företagstjänster har nu genomförts för fjärde gången och visar optimism om efterfrågan på deras tjänster under andra halvåret 2016. Företagens förväntningar på efterfrågan är till och med något starkare än utfallet för första halvåret i år. Det beror främst på att efterfrågan från offentlig sektor samt från tillverkningsindustrin väntas ta ännu mer fart under andra halvåret. Tecken på svagare efterfrågan för exportindustrin under andra halvåret kan emellertid förändra den ljusa bilden vad gäller efterfrågan från industrin.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer att öka ännu något mer under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet. En ovanligt stor ökning av antalet sysselsatta bland inrikes födda under andra kvartalet bidrog till uppgången, men sedan 2012 är det främst utrikes födda som stått bakom den ökade sysselsättningen i Sverige. Den demografiska utvecklingen samt den försämrade matchningen på arbetsmarknaden talar för en inbromsning av ökningstakten för sysselsättningen framöver.

Almegas prisindikator indikerar en nedgång i ökningstakten av företagens försäljningspriser under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet. Inom handeln kan den minskade prisökningstakten sedan mitten av 2015 väntas fortsätta. För övriga tjänstepriser innebär avmattningen ett trendbrott då den stadigt stigande förändringstakten från slutet av 2014 nu ser ut att brytas. Att Almegas prisindikator pekar nedåt för det tredje kvartalet kan spegla en reaktion från företagen som tidigare överskattat sina möjligheter att kunna höja sina priser i år. Tjänsteprisernas utveckling enligt SCB:s Tjänsteprisindex har hittills i år varit historiskt svag. Kombinationen av stark inhemsk efterfrågan och så svag prisutveckling är ett ovanligt fenomen. Det finns sannolikt flera förklaringar till detta, såsom ökad konkurrens, utbredningen av e-handeln som underlättar för nya företag att komma in på marknader samt ökad digitalisering som förenklar prisjämförelser. Uppgången i år för tjänstepriserna som ingår i KPI förklaras av andra faktorer, såsom det minskade ROT-avdraget och en metodändring i beräkningen av tjänstepriserna, medan tjänsteprisindex fångar in de pressade producentpriserna för inte minst transporter och tungt vägande företagstjänster.

/Lena Hagman, chefekonom
Oscar Scheja, ekonom

Almega, 16 september 2016