Hoppa till innehåll

Flaskhalsar och svagare efterfrågan än väntat dämpar tillväxten.

Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn. Det innebär ungefär samma takt som under första kvartalet i år då den uppgick till 2,2 procent, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Tillväxttakten har därmed växlat ned efter förra årets acceleration, då tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2014. Efterfrågan på tjänster har utvecklats något svagare hittills i år än tjänsteföretagen förväntat. Den svagare tillväxten kan också förklaras av att personalbrist bromsar tillväxten i kunskapsintensiva branscher.

De branscher som bidrog mest till den ökade produktionen i den privata tjänstesektorn under både förra året och även hittills i år var olika typer av företagstjänster. Efterfrågan på företagstjänster under förra året drevs främst från den privata tjänstesektorn i sig, där olika typer av tjänstebranscher köper in eller investerar i denna typ av tjänster, såsom nya it-system, tekniska lösningar, marknadsföring, säkerhetssystem, bemanningstjänster med mera. Efterfrågan på företagstjänster från främst byggindustrin och offentlig sektor förväntas ta mer fart under första halvåret i år jämfört med föregående halvår.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer att öka ännu något mer under årets andra kvartal jämfört med under det första kvartalet. Almegas indikator har emellertid pekat på en klart bättre utveckling av sysselsättningen än den faktiska under det senaste året. Indikatorn speglar att företagen fortfarande har mycket expansiva anställningsplaner, men sedan förra året har de inte kunnat infrias fullt ut, främst på grund av den ökade bristen på kompetens som företagen behöver för sin tjänsteproduktion. Tjänsteföretagen har hittills i år varit för optimistiska om att kunna öka personalstyrkan. Det är ett fåtal branscher som står bakom huvuddelen av den ökade sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn i början av året. Företagstjänsterna förklarar hälften av hela ökningen under första kvartalet och vård och omsorgsbranschen för cirka en femtedel.

Almegas prisindikator pekar på en inbromsning av ökningstakten för tjänstepriserna under andra kvartalet i år. Indikatorn är i indextal oförändrad mellan första och andra kvartalet. Framförallt är det företag inom handeln som har reviderat ned sina prisförväntningar, om än från en hög nivå. De tecken på överoptimism bland företagen som belystes i den förra utgåvan av Almegas tjänsteindikator är nu mindre synliga, men kvarstår i viss grad. Det faktiska utfallet av tjänstepriserna uppvisar nämligen en fortsatt nedåtgående ökningstakt, trots att företagen förväntat sig att priserna skulle ha stigit mer än utfallet för det första kvartalet. Ökningstakten för tjänstepriserna har inte varit så svag sedan 2005 som under första kvartalet i år. Den ljusa bild som målas upp av ökande tjänstepriser i KPI är vilseledande av flera skäl som tas upp i rapporten.

/Lena Hagman, chefekonom
Oscar Scheja, ekonom

Almega, 16 juni 2016