Hoppa till innehåll

Svensk ekonomi tappar tempo, tillväxten bromsar in.

Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi på 4,1 procent, talar flera faktorer för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Sveriges exportmarknad ligger kvar på förra årets historiskt låga tillväxttakt. Det finns dessutom en rad nedåtrisker i världsekonomin. Exempelvis att oljepriset håller sig kvar på lägre nivå och under en längre period än vi utgår från, fortsatt krympande kapitalinflöden till tillväxtländer, svagare valutor, stigande utlandsskulder och finansiell åtstramning, risk för ännu svagare efterfrågan från Kina, och dessutom risk för ”Brexit”, det vill säga att Storbritannien lämnar EU efter folkomröstningen i juni. Almega utgår från att dessa risker inte slår in, utan att den globala tillväxten blir något starkare nästa år och att Sveriges export tar mer fart, men nedåtriskerna kvarstår.

Trots den optimistiska utgångspunkten för prognosen bedömer Almega att Sveriges BNP-tillväxt kommer mattas av, till 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. Förklaringen är att flaskhalsar inom främst kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin bromsar tillväxten. Fortsatt hög efterfrågan på tjänster och flaskhalsar som håller tillbaka produktionen driver på ökad outsourcing av tjänsteproduktion till utlandet. Särskilt företagstjänster utsätts för ökad internationell konkurrens och trycket driver på specialiseringen av produktionen för att kunna höja produktiviteten och klara fortsatt prispress.

Tjänstepriserna i KPI har under de senaste tre åren ökat klart långsammare jämfört med tidigare. Dock tog ökningstakten ett tydligt språng upp under inledningen av 2016, i likhet med KPI totalt sett, men stora delar av uppgången i tjänstepriserna har att göra med sänkt ROT-avdrag och att SCB klassificerat om vad som anses utgöra en tjänst i KPI.

Almega räknar med att Sveriges jobbtillväxt kommer att bromsa in i år och nästa år. Bidraget till sysselsättningen från inrikes födda minskar i samband med pensionsavgångar. Detta i kombination med den försämrade matchningen på arbetsmarknaden och mycket långsam integration av det stora antalet invandrare från och med 2015, kommer i förlängningen leda till en markant ökning av arbetslösheten totalt, såvida inte integrationen av invandrare förbättras radikalt under de närmaste åren. Betydligt fler åtgärder krävs, både för effektivare integration och för att förbättra tillgången på den arbetskraft som behövs för den kunskapsintensiva tjänstesektorns konkurrenskraft och tillväxt.

Almega räknar med att produktiviteten i ekonomin kommer att bromsa in och vara mycket låg framöver i ett historiskt perspektiv. För att återvinna den högre produktivitetstillväxt som rådde innan finanskrisen behöver inte minst svensk export ta bättre och stadigare fart. Två viktiga förutsättningar för detta är att öka produktiviteten i näringslivet, där tillgången på kompetens samt immateriella investeringar spelar nyckelroller i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv.