Hoppa till innehåll

Tjänsteinnovation för ökat värde
– En studie om hinder och möjligheter i tjänste­företag

    Kapitel

I diskussionen om ekonomisk tillväxt har företagens förmåga att skapa ”excellens i tjänsteinnovation” kommit allt mer i fokus. Syftet är att nya innovativa och konkurrenskraftiga företag skall kunna växa fram, samt att befintliga företag ska anamma den nya logiken kring tjänsteinnovation och på så sätt kunna erbjuda ett större kundvärde.

Bristfällig kunskap om tjänstelogik

Kunskapen om affärslogiker och det tjänsteinnovationsarbete som leder fram till konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden relativt begränsat. Orsaken är att en hög grad av marknadsförändringar i rask takt har påverkat företagen, exempelvis branschglidning, avreglering och internationalisering. Den stödjande kunskapsutvecklingen har ej hunnit med i processen. Även förändringar i vilka produkter och tjänster som kan erbjudas till följd av nya sätt att organisera arbete samt ökad digitalisering har skapat ett behov av förändrad styrning och kunskap.

Behov av kunskap om kundens kund

I strävan mot att leverera högre kundvärde har kunskapsbehovet förändrats från huvudsakligen ”kunskap om den egna tjänsten” till ”kunskap om kundens affär och verksamhet samt om kundens kund”. Detta ställer krav på att anpassa affärslogiken, vilket kan sägas vara en konsekvens av kunskapssamhället.

Kompetens att utnyttja rätt kompetens

Den ökade digitaliseringen innebär möjligheter att i högre grad dra nytta av ny information och infrastruktur och därmed göra kunskap till ett konkurrensmedel. Eftersom tjänsteinnovationsarbetet hos tjänsteföretagen idag huvudsakligen sker i pågående projekt
(se Fråga 2) blir det också där de viktiga besluten fattas. Därmed blir förmågan att sätta ”rätt kunskap i arbete” avgörande för företagets innovationskraft. Kompetensen att utnyttja ”rätt kunskap i rätt situation” ställer höga, men nödvändiga, krav på företaget. På så vis kan högre effektivitet och värdeskapande uppnås.

Läs rapporten (pdf)