Hoppa till innehåll

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2013

    Kapitel

– En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen

Unionen, Teknikföretagen och Almega och en rad andra parter kommer inom kort att inleda förhandlingar om nya kollektivavtal. En för alla viktig fråga är att förhandlingarna resulterar i en väl fungerande lönebildning. En väl fungerande lönebildning är långsiktigt avgörande för företagens konkurrenskraft och för medarbetarnas reallöner och sysselsättning i Sverige. Mot bakgrund av de omfattande förändringar som företag och anställda genomgår finns behov av en aktuell analys av det ekonomiska läget och en genomgång av de ekonomiska förutsättningarna inför den kommande avtalsrörelsen 2013.

Internationellt konkurrensutsatta industri- och tjänsteföretag genomgår kraftiga förändringar i efterfrågan. Konjunkturen har vänt nedåt och mycket talar för att det kan bli en utdragen period av svag efterfrågan för stora delar av industrin i Sverige. Att takten nedåt i orderingång och produktion accelererat under hösten tillsammans med ett ökat antal varsel har ökat oron för konjunkturutvecklingen.

Finanskraschen 2008–2009 påverkar fortfarande den ekonomiska utvecklingen i många industriländer, men nu mer som en skuldkris. Minst lika viktiga är de strukturella förändringar som följer av globaliseringen. Den ekonomiska tillväxten sker i fortsatt ökad omfattning i länder som Kina, Indien och Brasilien och de konkurrerar allt mer med kvalificerade produkter och tjänster.

Globaliseringen fortsätter att i hög grad förändra förutsättningarna också för verksamheter i Sverige. Industrin köper mer tjänster, men blir också i sig mer och mer tjänsteintensiv. Tillverkande teknikföretag har exempelvis redan idag fler tjänstemän än arbetare anställda i Sverige. Många tjänsteföretag är nära lierade med tillverkande företag och med detta ömsesidiga beroende är det inte meningsfullt att skilja på produkter och tjänster i industrin. Unionen, Teknikföretagen och Almega har med dessa utgångspunkter tillsammans beställt en rapport om de ekonomiska förutsättningarna för teknikindustri och tjänster inför avtalsförhandlingarna 2013. Rapporten innehåller många fakta, bland annat om betydelsen av tillverkande teknikindustri och tjänster för Sveriges ekonomi och välstånd. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att öka förståelsen för de villkor som gäller för internationellt konkurrensutsatta företag och för dessa företags anställda, även bland de som inte lika direkt uppfattar att Sveriges ekonomiska framgångar och välstånd måste utgå från vad som sker i omvärlden. Parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn kan inte påverka andra parter på annat sätt än att beskriva och förklara den verklighet dessa företag och anställda arbetar under och att det ytterst också är dessa gränser som gäller oss alla.

Rapportens författare är chefekonomerna Lena Hagman (Almega) och Anders Rune (Teknikföretagen) samt t.f. chefsekonomen Gösta Karlsson (Unionen). Tobias Brännemo (Unionen) och Robert Tenselius (Teknikföretagen) har medverkat med underlag till kapitel 4 och 6. Faktainsamlingen avslutades 2012-12-06.

Stockholm i december 2012
Gösta Karlsson, Lena Hagman och Anders Rune