Den franska järnvägen SNCF har initierat en diskussion om anställningsskyddet vid byte av operatör. Bakgrunden är att den franska järnvägsmarknaden börjar bli utsatt för konkurrens i och med ny EG-lagstiftning. Det franska bolaget menar att det blir orättvis konkurrens om de nya operatörerna kan driva tågtrafik med annorlunda villkor för personalen än vad SNCF erbjuder. Därför vill SNCF nu påverka EU-lagstiftningen så att nya operatörer inte kan erbjuda andra, för de nya operatörerna mer förmånliga villkor, än vad den tidigare monopolisten har. SNCF och andra tidigare monopolister menar att EU måste upprätta minimiregler så att inte nya operatörer får orättfärdiga konkurrensfördelar gentemot de gamla bolagen.

De här tankarna har förts fram vid CER:s personaldirektörsmöte i Paris våren 2010. Vid motsvarande möte i Wien hösten 2010 fattades beslut om att starta en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att i den sociala dialogen komma överens om begränsningar i möjligheten för nya operatörer att erbjuda mindre, för företaget, kostnadsdrivande villkor jämfört med monopolisterna.

Almega Spårtrafikföretagen har fattat beslut om att delta i arbetsgruppen för att kunna möta de här argumenten och hindra att frågan kommer upp på den sociala dialogens bord som en överenskommelse mellan parterna. Bakgrunden är att en överenskommelse i den sociala dialogen kan föras vidare till rådet och antas som ett EG-direktiv. I kommissionens rapport KOM/2007/334 förutskickas dock att de sociala parterna ska rådfrågas när det gäller tillämpningen vid gränsöverskridande övergång av företag.

I och med att det nya Trafikverket inte längre har ansvar för utvecklingen av sektorn och därför ej heller kan driva sektorsfrågorna i den sociala dialogen, är det oundgängligt att branschen driver de här frågorna för att kunna upprätthålla en fortsatt konkurrenskraftig järnvägsmarknad.