Hoppa till innehåll

Yttrande angående förslag till ny föreskrift för ordningsvakter (RA-692-5084/09)

 

 Med anledning av Rikspolisstyrelsens förfrågan om yttrande angående förslag till ny föreskrift för ordningsvakter inkommer Sweguard och Almega Säkerhetsföretagen med ett gemensamma remissyttrande.

Sweguard och Almega Säkerhetsföretagens representerar cirka 98 procent av den svenska bevakningsmarknaden.

Marknaden för ordningsvakter är uppdelad i två grupper varav bevakningsbranschens ordningsvakter företrädesvis förordnas enlig § 3 LOV och övriga ordningsvakter enligt § 2 LOV. Uppdelningen innebär att ordningsvakterna arbetar i olika miljöer som följdenligt ställer olika krav. Bevakningsbranschens kunder som nyttjar ordningsvakter ställer hårda krav på att ordningsvakterna smälter in i kundmiljön avseende uniformering och uppträdande.

Sweguard och Almegas medlemsföretag har drygt 2000 tillsvidareanställda ordningsvakter som i huvudsak tjänstgör vid kollektivtrafik, köpcentrumanläggningar, offentliga förvaltningar och sjukhus. Ordningsvakterna utför omkring 3,2 miljoner arbetstimmar per år.

Vid sidan av bevakningsbranschens ordningsvakter finns det omkring 8000 frilansande och deltidsarbetande ordningsvakter som huvudsakligen arbetar i krogmiljö och inom s.k. Event företag. De frilansande ordningsvakterna beräknas utföra omkring 1,3 miljoner arbetstimmar per år.

Sammanfattning: Sweguard och Almega:

1. Ställer sig positiv till förlängd grundutbildning och införande av särskilda funktionsutbildningar för ordningsvakter. Förslagen är väl avvägda. Likaledes uppfattas det positivt att ordningsvakter i krogmiljö ska bära den i förslaget angivna uniformen men har vissa tekniska synpunkter rörande färgkoder.

2. Avstyrker bestämt förslaget att införande av en gemensam uniform också ska omfatta de auktoriserade bevakningsföretagens ordningsvakter. Sweguard och Almega menar det är av synnerlig vikt att dessa även fortsättningsvis ska tillåtas bära den uniform som godkänts av Länsstyrelsen och kompletterats med funktionsbeteckning för ordningsvakter.

3. Föreslår att ytterligare uppgifter vid ansökan om förordnande ska införas.

4. Lämnar förslag till ändringar och tillägg i övergångsregler.

1. Förlängd grundutbildning, ny funktionsutbildning samt uniformer i krogmiljö

Sweguard och Almega är positiva till förslagen om förlängd utbildning och införande av funktionsutbildningar. Likaledes är vi positivt inställda till att ordningsvakter i krogmiljö ska tvingas bära föreskriven uniform under tjänstgöring. Detta mot bakgrund av att det är ett känt och utbrett problem att frilansande ordningsvakter arbetar mot svart betalning i krogbranschen. Justitieombudsmannen har också påtalat att det i dessa miljöer finns allvarliga brister i ordningsvakters bemötande av allmänheten.

När det gäller de färgkoder som anges i förslaget finns en brist som består i att NCS-systemet inte är avsett för färgsättning av textilier utan företrädesvis används för att kommunicera färg inom design, inredning och byggnadsvård. Färgkoder för uniformer bör förslagsvis kommuniceras med pantonesystemet som används vid färgsättning inom textil.

2. Avvisande av förslag om gemensam uniform

Sweguard och Almega anser att det är av synnerlig vikt att ordningsvakt som är anställd i auktoriserat bevakningsföretag även fortsättningsvis ska bära bevakningsföretagets uniform. Uniformerna är godkänd av Länsstyrelsen och kompletteras med föreskrivna funktionsbeteckningar och emblem för ordningsvakt.

Förhållandet att väktare, som är anställda av bevakningsföretag enligt nu gällande föreskrifter tillåts tjänstgöra som ordningsvakt i bevakningsföretagens uniformer är något som under många år fungerat väl. Det har inte framkommit några synpunkter mot bevakningsföretagens ordningsvakter och det är viktigt att framhålla att den kritik som Justitieombudsmannens riktat mot ordningsvakter som omnämns i konsekvensutredningen har avsett ordningsvakter i krogmiljö.

Införande av en gemensam uniform skulle i väsentligt försvåra för de auktoriserade bevakningsföretagen att utföra tjänster med ordningsvakter på exempelvis flygplatser, offentliga förvaltningar, sjukhus med flera verksamheter och skälen är att de områden som omfattas av förordnandet enligt LOV §3 är geografiskt avgränsade och att bevakningspersonalens huvudsakliga uppgifter i ett normalfall ligger utanför det område som omfattas av förordnandet.

För att i dagsläget lösa bevakningsuppgifter vid exempelvis akutsjukhusen tjänstgör bevakningspersonalen i huvudsak som väktare och utför bevakning och förebyggande säkerhetsarbete inom sjukhusets lokaler och områden. Sjukhusens akutmottagningar och i vissa fall psykiatriska mottagningar är exempel på sådana områden där ordningsvakter efter särskilda beslut tjänstgör enligt LOV § 3.

Sweguard och Almega bedömning är att de är synnerligen olämpligt att föreskriva att bevakningspersonal ska tvingas byta uniform vid växlande av arbetsuppgifter och det är vår uppfattning att förslaget innebär att bevakningspersonal som åtgärdar larm från exempelvis en akutmottagning kommer att försenas i de fall en myndighetsföreskrift tvingar dem att byta uniform innan de kan ingripa mot en situation som inte sällan innebär en överhängande fara för liv och hälsa.

Sweguard och Almega anser av den orsaken att förslaget om en gemensam uniform för ordningsvakter som innebär uniformsbyten mellan växlande av arbetsuppgift innebär en påtagligt förhöjd risk för skador mot liv och hälsa hos de personer som bevakningsföretagens ordningsvakter har i uppgift att skydda.

Utöver detta huvudsakliga skäl innebär förslaget ökat krångel och kostnadsökningar till följd av dubbla uniformsuppsättningar. Kostnadsökningarna för bevakningsföretagens kunder beräknas uppgå till 32 miljoner kronor per år. Bedömningen är att dessa kostnadsökningar kommer att minska kundernas användning av ordningsvakter med ca 150 heltidstjänster, vilket är till men för upprätthållandet av den allmänna ordningen och också bedöms medföra en ökad belastning av polisens utryckningsorganisation.

I konsekvensutredningen anger Rikspolisstyrelsen att det är "rättssäkerhetsskäl" som ligger bakom förändringsförslaget och att dessa väger tyngre än de kostnader och svårigheter som kommer att belasta bevakningsföretagen. Sweguard och Almega menar att konsekvensutredningen på ett felaktigt sätt blandar samman kända missförhållanden med frilansande ordningsvakter i krogmiljöer med den verksamhet med ordningsvakter som de auktoriserade bevakningsföretagens med hög rättssäkerhet genomfört sedan år 1980 och vi ifrågasätter Rikspolisstyrelsens grunder för åberopande av rättsäkerhetsskäl för att genomdriva föreslagen förändring.

Rikspolisstyrelsen skriver också i konsekvensutredningen att det blivit vanligare med ordningsvakter på idrottsarenor och festivaler. I de undantagsmässiga fall där ordningsvakter från flera bevakningsföretag arbetar på samma plats i respektive företags uniform kan ordningsvakternas profil variera. Sweguard och Almega föreslår därför för att skapa en god förutsägbarhet i liknande situationer att ordningsvakter som tjänstgör vid idrottsarenor och stora evenemang ska bära bevakningsföretagets uniform i kombination med den varselväst som föreskrivs i bilaga 4.

3. Kompletterande uppgifter vid ansökan om förordnande

Mot bakgrund av kända problem med att frilansande ordningsvakter arbetar mot svart betalning krogbranschen och förekomsten att frilansare startar företag och fakturerar sina tjänster utan att inneha auktorisation enligt lagen om bevakningsföretag föreslår Sweguard och Almega att Rikspolisstyrelsen med stöd av 10 § i Ordningsvaktsförordning (1980:589) ska föreskriva att ansökan om förordnande ska innehålla organisationsnummer för uppdragsgivaren för varje tjänstgöringsområde och tjänstgöringsställe som ansökan avser.

Sweguard och Almega föreslår att föreskriften 2 kap. Ansökan till utbildning och om förordnande till ordningsvakt skall kompletteras med följande Allmänna råd: "Polismyndighet ska vid prövning av ansökan kontrollera med Skatteverket att uppdragsgivare innehar F-skattsedel och är registrerad för arbetsgivaravgifter. I förekommande fall där uppdragsgivaren yrkesmässigt hyr ut ordningsvakter skall polismyndigheten särskilt kontrollera med Länsstyrelsen om uppdragsgivaren innehar auktorisation enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag och att sådan auktorisation omfattar verksamhetsslaget ordningshållning".

4. Förslag till ändringar och tillägg i övergångsbestämmelser

Sweguard och Almega önskar med hänsyn till polismyndigheternas behov av förberedelser för att skapa nya utbildningar, utbilda instruktörer m.m. att angiven tid rörande punkten 3 i övergångsreglerna förlängs och att övergångsreglerna punkten 3 får följande ny lydelse: "Med avvikelse från 4 kap. 3 § får ordningsvakt utan att han eller hon genomgått föreskriven utbildning enligt bilaga 3 fram till den 1 november 2012 utföra ordningshållning på idrottsarena eller vid andra liknande sammanhang".

Avslutningsvis föreslår Sweguard och Almega att övergångsreglerna tydliggörs och kompletteras med ny punkt med följande lydelse: "Med avvikelse från 4 kap. 1 § får den som vid ikraftträdandet är förordnad ordningsvakt och genomgått kortare grundutbildning för ordningsvakt än som föreskrivs i bilaga 1, får denne efter genomgången fortbildning på nytt förordnas som ordningsvakt enligt 2 och 3 § lagen om ordningsvakter".

Med vänlig hälsning

Sweguard                   Almega Säkerhetsföretagen

Mikael Johansson      Marcus Lindström

Status
Besvarad

Svar senast