Hoppa till innehåll

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Almega har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt” (Fi 2022/03553). I promemorian föreslås att de möjligheter för företag att få anstånd med inbetalningar av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms som infördes under pandemin utökas något.

1) Möjligheten att få anstånd med månadsinbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter utökas från nio till tolv månader.

2) Möjligheten att få anstånd med kvartalsinbetalningar av mervärdesskatt utökas från tre kvartal till fyra.

3) Anståndet kan även omfatta perioden april-juni 2022.

4) Den bortre tidsgränsen för att söka anstånd förlängs till den 12 september 2023.

5) De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Motiveringen till förslaget är att de exceptionellt höga energipriserna efter den ryska invasionen har inneburit en påfrestning på många företags likviditet som kan lindras av en utökad möjlighet till anstånd med inbetalningar av skatt.

Almega stöder samtliga förslag i promemorian och delar regeringens bedömning att dessa bör införas så skyndsamt som möjligt. Almega vill dock samtidigt påpeka att anstånd med skatter bara är en ytterst tillfällig lindring och inte någon tillfredställande lösning på det grundläggande problemet med kraftigt höjda priser på energi – och särskilt på el – för företag och hushåll de senaste två åren.

Mellan december 2020 och 2022 har konsumentpriset på el stigit med 119 procent med regelbundet återkommande pristoppar under perioden. De höjda priserna på el och annan energi har även sammanfallit med stora prishöjningar på andra insatsvaror som höjt tjänsteföretagens produktionskostnader betydligt.

De företag som måste begära anstånd med ytterligare tre månaders skatteinbetalningar för att kunna betala vinterns elräkningar bygger upp en skuldbörda för framtiden. Av de skatteanstånd på drygt 70 miljarder kronor som svenska företag beviljades under pandemin återstår fortfarande en skuld på 34 miljarder kronor till staten. Möjligheten för företagen att betala av skatteanstånden inom de tre år som krävs försvåras när konjunkturen försämras. Under hösten 2022 ökade antalet konkurser markant inom flera tjänstebranscher. Ökningen var störst inom detaljhandeln och besöksnäringen men konkurserna blev också fler bland konsulter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Almega vill därför betona att det är nödvändigt att den utlovade ersättningen till svenska företag för de höga elpriserna under perioden oktober 2021 till september 2022 och den särskilda ersättningen till elintensiva företag beslutas och betalas ut så snart som möjligt.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
16 januari 2024

Finansdepartementets remissammanställning

Kontaktperson

Patrick Joyce

Chefsekonom

Stockholm

+46 8 762 6967 +46 76 018 70 34 E-post

Läs mer