Hoppa till innehåll

SOU 2018:83

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).

Diarienummer: U2018/04684/UF.

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet

Sammanfattande kommentarer

Almega avvisar i huvudsak utredningens förslag som är väldigt långtgående och på sikt kan leda till ett förstatligande av den fristående tolkverksamheten.

I övrigt hänvisar vi till Almega Språkföretagens remissvar. Almega Språkföretagen har lämnat in ett svar i form av den egna Tolkutredningen 2019.

Almegas kommentarer

Den statliga Tolkutredningen (SOU 2018:83) är den senaste i raden av utredningar som har försökt att ta ett helhetsgrepp på tolkverksamheten i Sverige. Utredningen har omfattande kritik mot hur styrning, samverkan och uppföljning av tolkverksamheten fungerar. Almega anser att kritiken är missriktad. Almega anser att modellen med fristående tolkförmedlingar fungerar väl och har stora fördelar.

Tolkutredningen tillsattes hösten 2017 två år efter att ett rekordstort antal flyktingar sökte asyl i Sverige. Då hade behovet av tolkar ökat markant. Idag fyra år senare har behovet gått ner kraftigt. Tyvärr drar utredningen alltför långtgående slutsatser av hur tolkverksamheten fungerade när behovet av tolkar var ovanligt stort. Att peka på brister i ett system under perioder med extrem efterfrågan är för det första inte representativt för hur tolkverksamheten fungerar. Men för det andra och ännu viktigare talar ingenting för att alternativa modeller än den svenska med fristående tolkförmedlingar är bättre lämpade att klara av perioder med stor efterfrågan på tolkar. Almega menar att de fristående tolkförmedlingarna har bäst förutsättningar att tillgodose behovet av tolkar när det varierar över tid.

Utredningen föreslår inrättandet en statlig tolkportal. Detta kommer allvarligt att hämma fristående förmedlingsföretags verksamhet. Förslaget är i grunden feltänkt eftersom tolkförmedling är en komplex matchningsprocess som innehåller många olika moment. Det finns inte belägg för att effektiviteten och kvaliteten skulle förbättras med en statlig förmedlingsorganisation eller statligt anställda tolkar. Risken är snarare att situationen försämras.

Almega Språkföretagen har i Tolkutredningen 2019 lyft flera viktiga aspekter som behöver beaktas för att säkerställa kvalitativa leveranser som uppfyller myndigheternas behov och efterfrågan. Språkföretagen uppmärksammar även områden som branschen jobbar med för att kvaliteten i tolkverksamheten ytterligare ska förbättras.

Almega uppmanar regeringen att inte påbörja ett återförstatligande utan att tillsammans med branschen fortsätta att utveckla kvaliteten i tolkverksamheten.

Andreas Åström
Chef näringspolitik och kommunikation Almega

Per Hammar
Näringspolitisk expert Almega

Status
Besvarad

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
20 maj 2019

Läs remissen här

Kontaktpersoner

Per Hammar

Branschchef Almega Utbildningsföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 43 +46 72 204 91 77 E-post

Läs mer