Hoppa till innehåll

Remittering av Post- och Tele­styrelsens rapport – Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

IT&Telekomföretagen välkomnar regeringens remiss av PTS rapport med förslag till åtgärder för att främja affärsmöjligheter med bredbandskanalisation. Tillgång till kanalisation för bredband är central för att Sverige ska kunna fortsätta vara ledande som bredbandsnation och för att uppnå de mål som regeringen satt upp i sin bredbandsstrategi och den digitala agendan.

 

Givetvis är det väsentligt med en fungerande konkurrens på bredbandsinfrastrukturen. Kanalisationen utgör den dominerande kostnaden för fiber. För att bedöma i vilken utsträckning det finns affärsmöjligheter i sig med kanalisation måste hänsyn tas till de affärsmässiga förutsättningarna för att kanalisationen kommer till användning (i olika delar av landet). I utredningen har detta inte närmare belysts eller kommenterats.

 

I det följande lämnar IT&Telekomföretagen synpunkter på de förslag som PTS fört fram i rapporten.

 

Clearing house

PTS föreslår som en möjlighet att en neutral, långsiktig investerare skall etablera ett clearing house. Modellen har diskuterats i Danmark, där den dock inte genomförts. IT&Telekomföretagen ser fördelar med konstruktionen men har svårt att bedöma realismen i förslaget. och om det finns förutsättningar för en sådan aktör i Sverige.  Det samma gäller modeller  i bl.a. Nederländerna.

 

Luftledningar

IT&Telekomföretagen ser en potential i att utnyttja luftledningar i större utsträckning. PTS går dock inte i rapporten in närmare på hur sambyggnad ska realiseras i praktiken. Frågan bör utredas närmare och ett konkret förslag fram hur sambyggnad i luftledningar kan säkerställas. I detta bör beaktas elbolagens ambitioner att markförlägga elnätet för att minska sårbarheten.

 

Ledningskollen och CESAR

IT&Telekomföretagen ser stora fördelar med att förädla dessa befintliga plattformar, men också utmaningarna, som inte närmare har berörts i PTS utredning. CESAR har grundläggande funktioner som skulle kunna användas för handel med kanalisation, men dagens CESAR har också begränsningar vad gäller såväl innehåll som inriktning på tjänsterna.

 

Av de föreslag som PTS redovisar framstår en vidareutveckling av Ledningskollen som enklast att genomföra. Såsom framhålls av PTS skulle dock en kombination av åtgärder vara mest ändamålsenlig, men rapporten ter sig mer som en önskelista än en redovisning av hur detta i praktiken skulle kunna gå till. Vi vill också betona att en analys av den befintliga tekniska lösningen måste göras före beslut – det är inte självklart att utökade krav på funktioner går att införa i befintlig struktur.

 

Stat och kommun

IT&Telekomföretagen anser att kommunerna har en central roll att spela i frågan om affärsmöjligheter för bredbandskanalisation, och då inte enbart den kommunalt ägda . Kommunerna ska främja upplåtelser och agera konkurrensneutralt, men även agera proaktivt vid planering eller tillståndsgivning för infrastrukturprojekt. Samförläggning av kanalisation ska vara en naturlig del av planeringen. Därför bör regeringen ta initiativ till ett regelverk vars inriktning skall vara, inte om, men att samförläggning skall ske i större omfattning.

PTS nämner i sin rapport inte det regelverk som redan finns och som innehåller verktyg för att främja affärsmöjligheter för bredbandskanalisation. Det bör analyseras innan nya initiativ beslutas.

 

Det bör i sammanhanget också utredas närmare om plan- och bygglagen kan kompletteras med bestämmelser som tar sikte på samförläggning och dokumentation vid plan- och byggärenden.

 

Avslutning

Sammanfattningsvis anser IT&Telekomföretagen att PTS rapport behandlar mycket viktiga frågor som förtjänar att utredas närmare innan de samråds på nytt med marknaden. Den konsultation om kostnadsreducering vid NGA-utbyggnad som EU-kommissionen har ute fram till den 24 juli 2012 är relevant att bevaka i sammanhanget. Flera av IT&Telekomföretagens medlemmar arbetar med att besvara den konsultationen.

 

IT&Telekomföretagen står till regeringens förfogande för fördjupade diskussioner kring detta viktiga ämne.

 

Stockholm den 26 juni 2012

Med vänlig hälsning

 

Anne-Marie Fransson                                Mikael von Otter

Status
Besvarad

Svar senast