Hoppa till innehåll

Remissyttrande: Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

Almega har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader, daterad 2023-10-04.

Almega är de svenska tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation. Almega har cirka 11 500 medlemsföretag i nio förbund, som tillsammans representerar ett sextiotal branscher inom tjänstesektorn. Medlemsföretagen har nästan 600 000 anställda.

Inledningsvis vill Almega påpeka att våra medlemsföretag kännetecknas av att vara personalintensiva och därmed ha höga lönekostnader, varför högkostnadsskyddet är av extra stor betydelse för dem. Fyra av fem nya jobb skapas också i de små och medelstora företagen där dagens högkostnadsskydd är mycket viktigt.

Almega har även tagit del av Svenskt Näringslivs remissvar som utförligt beskriver problematiken med det remitterade förslaget.

Almega avstyrker förslaget att avskaffa ersättning för höga sjuklönekostnader och föreslagna följdändringar i andra författningar, och ansluter oss till det av Svenskt Näringsliv inlämnade remissvaret i sin helhet.

För Almega: Fredrik Östbom, näringspolitisk chef

Läs remissyttrandet som pdf nedan på denna sida.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader S2023/02799 (regeringen.se)