Remiss av Promemorian Genomförande av student- och forskardirektivet

Almega har beretts tillfälle att besvara remissen och inkommer med svar

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

3 december 2018


Länk till remiss

Läs remissen här