Hoppa till innehåll

Remiss av förslag till föreskrifter om drift­säkerhet

Post- och telestyrelsen (PTS) ger er härmed tillfälle att yttra er över förslag till föreskrifter om driftsäkerhet och därtill hörande konsekvensutredning samt upphävande av PTS allmänna råd (PTSFS 2007:2) om god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid. Handlingarna bifogas samt finns tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se.

Den grundläggande regleringen om att tillhandahållare ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en rimlig driftsäkerhetsnivå återfinns i 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), som lyder:

Den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. De åtgärder som vidtas ska vara ägnade att skapa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för störningar och avbrott. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.

De föreslagna föreskrifterna syftar till att tydliggöra vilka åtgärder som ska vidtas enligt bestämmelsen, samt till att öka driftsäkerheten i nät och tjänster.

Om ni önskar yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningarna ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 23 februari 2015. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Vänligen ange diarienummer 14-13006 i ärenderaden.

 

Frågor rörande remissen besvaras av Anna Wibom, anna.wibom@pts.se eller Karin Lodin, karin.lodin@pts.se.

Med vänlig hälsning

Anna Wibom

 

Public consultation:
Proposed regulation regarding appropriate technical and organisational measures to ensure a reasonable level of operational reliability 

The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) intends to issue a new regulation on appropriate measures for providers to take in order to ensure a reasonable level of operational reliability. The obligation for providers of public communications networks or publicly available electronic communications services to take such measures, is established in Chapter 5 Section 6 b of the Swedish Electronic Communications Act (2003:389). PTS has the right to issue regulations on how to achieve the reasonable level of operational reliability.

The proposed regulation is attached and is also found (in Swedish only) on PTS’ website: www.pts.se.

Responding is optional; however, replies are due by 23 February 2015, by e-mail to pts@pts.se. Please enter 14-13006 as reference number.

Questions regarding the consultation can be sent to Anna Wibom, anna.wibom@pts.se or Karin Lodin, karin.lodin@pts.se.

Best regards,

Anna Wibom

 

 

________________________

Anna Wibom

Post- och telestyrelsen (PTS)

Nätsäkerhetsavdelningen

 

Telefon: +468-678 55 58

Mobil: +4670-379 55 58

anna.wibom@pts.se

www.pts.se

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

 

Status
Under bearbetning

Från
PTS

Svar senast
23 februari 2015

Kontaktperson

Kajsa Frisell

Näringspolitisk expert

+468 762 7061 +46706327061 E-post

Läs mer