Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Detta ärende

Status


Från

Kulturdepartementet


Svar senast

14 mars 2016


Länk till remiss

Läs remissen