Hoppa till innehåll

IT&Telekom­företagens synpunkter på e-Delegationens utkast till ”Vägledning för återanvändning av information”

 IT&Telekomföretagen ser mycket positivt på e-Delegationens ambition att ta fram en myndighetsvägledning till stöd för vidareanvändning av offentliga data.

Syfte och mål uppges vara att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen. Detta ska leda till att mer offentlig data tillgängliggörs på ett enkelt sätt för kommersiella och ideella ändamål.

Utifrån denna beskrivning av syfte och mål med vägledningen vill IT&Telekomföretagen framföra följande:

  • Ordlista. I remissen används begrepp som "data", "information" och "handling". Dessa ord kan ha rätt olika och även överlappande innebörd beroende på vem som läser vägledningen. För att undvika missförstånd bör en ordlista med relevanta termer bifogas vägledningen.

  • För att vägledningens syfte och mål ska uppfyllas bör målgruppen breddas till att uttryckligen inkludera myndighetschefer/nyckelpersoner inom myndigheterna vilka kanske inte besitter expertkunskaper i ämnet. Att myndigheterna är motiverade på ledningsnivå är viktigt för att skapa acceptans och driv i myndigheternas arbete med att tillgängliggöra offentliga data.

  • En bredare målgrupp bör förförallt avspegla sig i utformningen av bakgrundsavsnittet. T.ex. på följande vis:

Beskriv tydligare och enklare den breda nyttan med att tillgängliggöra offentliga data. Inte minst bör myndigheternas egennytta (förvaltningsutvecklingspotential) poängteras och exemplifieras på lämpligt vis. Potential för ökad medborgarnytta (ökat medborgardeltagande, större utbud av medborgartjänster mm) kan också vara lämpligt att lyfta fram.

Även näringslivets nytta med en ökad tillgänglighet bör tas upp mer utförligt i bakgrundsavsnittet. Exempelvis med referens till Graham Vickerys utredning från 2011.

  • En sammanställning av goda exempel på hur tillgängliggörande av offentliga data bidrar till att skapa samhällsnytta kan öka förståelse och motivation hos dataägande myndigheter. Detta kan tex göras på webbplats refererad till från vägledningen.

Status
Besvarad

Svar senast