Hoppa till innehåll

Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77).

 

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar på ovanstående betänkande och vill därför anföra följande.

 

Sammanfattande kommentarer

  • Almega är positivt inställd till valfrihetsmodeller som är riktade mot enskilda medborgare, men anser att det fortsatta lagstiftningsarbetet gällande valfrihetssystem för hjälpmedel bör avvakta de nya EU-direktiven om offentlig upphandling och tjänstekoncessioner.
  • Almegas bedömer att den enskildes inflytande vid val av hjälpmedel redan enligt gällande lagstiftning kan tillgodoses genom tillämpning av ramavtal, där fördelningsnyckeln tar höjd för den enskildes behov och önskemål.

 

Inledning

Utredningen om fritt val av hjälpmedel har haft i uppdrag att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

 

Almega är positiv till valfrihetsmodeller men anser att en lag om valfrihetssystem för hjälpmedel bör avvakta de nya EU-direktiven för offentlig upphandling och tjänstekoncessioner, som för närvarande förhandlas inom EU.

 

Ramavtal istället för ”varukoncessioner”

Almega delar den bedömning som framförs i det särskilda yttrandet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i den del som rör varukoncessioner och dess oförenlighet med gällande upphandlingsdirektiv.

 

Almega delar dock inte SKL:s vilja att ta bort rangordningskravet vid upphandling av ramavtal.

 

Almega bedömer att den enskildes inflytande vid val av hjälpmedel redan enligt gällande lagstiftning kan tillgodoses genom tillämpning av ramavtal. I en upphandling av ramavtal för vissa hälso- och sjukvårdstjänster pekades tydligt ut i förfrågningsunderlaget att avropen skulle göras av den enskilda patienten i samråd med läkare. Kammarrätten fann att fördelningsnyckeln uppfyllde de krav som LOU och gemenskapsrätten ställer.

 

Almega ser inte hinder för att en sådan fördelningsnyckel även bör kunna vara tillämpbar för enskildas val av hjälpmedel.

 

I övrigt stödjer Almega det Föreningen Svenskt Näringsliv har framfört i deras remissvar.

 

Almega AB                       

 

Ulf Lindberg                                              Ted Ekman

Näringspolitisk chef                                   Näringspolitisk expert på upphandlingsfrågor

 

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Läs remissen